Toestemmingsbesluit Bankwet 1998 (verspreiden van publiekssets euromunten)

Geldend van 06-04-2001 t/m heden

Besluit van 22 maart 2001, houdende toestemming als bedoeld in artikel 9, aanhef en onder c, van de Bankwet 1998, voor het verrichten van werkzaamheden in verband met het verspreiden van publiekssets euromunten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken van 16 maart 2001, nr. WJB 2001/0238 M;

Overwegende dat het in het algemeen belang wenselijk is dat De Nederlandsche Bank N.V., in aanvulling op haar werkzaamheden ten behoeve van de verwisseling van guldenmunten door euromunten, werkzaamheden verricht in het kader van het ter gewenning aan het publiek om niet ter beschikking stellen van euromunten, voorafgaand aan de invoering van de chartale euro;

Gelet op artikel 9, aanhef en onder c, van de Bankwet 1998;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Wij verlenen goedkeuring aan De Nederlandsche Bank N.V. om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van het ter gewenning aan het publiek ter beschikking stellen van euromunten, voorafgaand aan de invoering van de chartale euro.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 maart 2001

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de vijfde april 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina