Verzuimboete niet (tijdig) betalen op aangifte en faillissement

[Regeling vervallen per 04-07-2009.]
Geldend van 21-03-2001 t/m 03-07-2009

Verzuimboete niet (tijdig) betalen op aangifte en faillissement

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Mij is de volgende vraag voorgelegd.

Het faillissement van de belastingplichtige is uitgesproken op 14 juni 2000. De door de belastingplichtige verschuldigde omzetbelasting over het tijdvak mei 2000 is niet (tijdig) betaald. Daarop is de belastingplichtige een verzuimboete opgelegd ex artikel 67c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). De curator in het faillissement van de belastingplichtige heeft bezwaar gemaakt tegen de verzuimboete. Het bezwaar behelst een beroep op afwezigheid van alle schuld (avas). Dient de verzuimboete te worden vernietigd omdat er sprake is van avas?

Ik heb daarop het volgende geantwoord.

De boete moet naar aanleiding van het bezwaar worden vernietigd omdat er sprake is van avas. De belastingplichtige noch de curator was bevoegd de omzetbelasting te voldoen op het moment dat de termijn verstreek waarbinnen die belasting betaald moest worden (één maand na het einde van het tijdvak; zie artikel 19, eerste lid, van de AWR). De belastingplichtige verliest de bevoegdheid te beschikken over zijn vermogen vanaf de dag dat zijn faillissement is uitgesproken (artikel 23 van de Faillissementswet). Die bevoegdheid ligt dan bij de curator (artikel 68 van de Faillissementswet). De curator is echter niet bevoegd faillissementsschulden (waaronder zijn begrepen belastingschulden die materieel zijn ontstaan voordat het faillissement is uitgesproken) te betalen voordat de uitdelingslijst in het faillissement definitief is vastgesteld (artikelen 26 en 192 van de Faillissementswet).

Terug naar begin van de pagina