Regeling administratievoorschriften gewasbeschermingsmiddelen 2001

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 16-10-2007

Regeling administratievoorschriften gewasbeschermingsmiddelen 2001

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 13a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 17-10-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 17-10-2007]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen:

  degene die in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, dan wel met dat oogmerk gewasbeschermingsmiddelen in voorraad of voor handen heeft;

  b. handelaar, tevens toelatinghouder:

  handelaar in gewasbeschermingsmiddelen, waarvan de toelating op zijn naam is gesteld;

  c. Minister:

  Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  d. recept:

  in het kader van bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen gegeven voorschriften, vanwege de Plantenziektenkundige Dienst afgegeven verklaring, dat aan een met name genoemde gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen een aangegeven hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen mag worden afgeleverd en dat die aangegeven hoeveelheid door de genoemde gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen op zijn bedrijf mag worden gebruikt, omdat de situatie op dat bedrijf voldoet aan de bij de toelating gegeven voorschriften;

  e. wet:

  Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

Paragraaf 2. Algemene bepalingen

[Vervallen per 17-10-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 17-10-2007]

Degene die ingevolge deze regeling verplicht is tot het voeren van een administratie met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen:

 • a. houdt die gegevens op overzichtelijke wijze en naar waarheid bij in een daartoe bestemd register;

 • b. bewaart alle desbetreffende aantekeningen en bescheiden, waaronder mede begrepen nota's, brieven en andere bewijsstukken, boeken, registers of andere hulpmiddelen waarin die gegevens zijn vastgelegd, op overzichtelijke wijze gedurende tien kalenderjaren gerekend vanaf het tijdstip van hun opstelling of verkrijging.

Artikel 3

[Vervallen per 17-10-2007]

Voor zover in deze regeling termijnen worden voorgeschreven voor het opnemen van gegevens in een register of het verstrekken van gegevens, is de Algemene termijnenwet van toepassing.

Paragraaf 3. Administratievoorschriften voor fabrikanten, importeurs en handelaren, tevens toelatinghouders

[Vervallen per 17-10-2007]

Artikel 4

[Vervallen per 17-10-2007]

 • 1 Fabrikanten, importeurs en handelaren, tevens toelatinghouders, voeren een administratie met betrekking tot de door hen in voorraad gehouden, ontvangen of afgeleverde hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen.

 • 2 Uit de administratie, bedoeld in het eerste lid, blijkt per gewasbeschermingsmiddel tenminste:

  • a. de naam, zoals die op de verpakking is vermeld, en het toelatingsnummer;

  • b. de voorraad op 1 januari;

  • c. de geleverde hoeveelheid per levering, met vermelding van de datum van de levering;

  • d. de afgenomen hoeveelheid voorraad, niet zijnde de geleverde hoeveelheid, met vermelding van de datum waarop die afname heeft plaatsgevonden;

  • e. de hoeveelheid per levering die kennelijk bestemd is voor de uitvoer, met vermelding van de datum van de levering;

  • f. de toegenomen hoeveelheid voorraad, met vermelding van de datum waarop de toename heeft plaatsgevonden;

  • g. de naam, het adres en de woonplaats van de afnemer van het gewasbeschermingsmiddel.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde gegevens, met uitzondering van de in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde gegevens, worden in het register, bedoeld in artikel 2, opgenomen binnen 3 dagen nadat de voorraadmutatie heeft plaatsgevonden of het gewasbeschermingsmiddel is geleverd.

 • 4 Het in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde gegeven wordt binnen één maand na de in dat onderdeel bedoelde datum in het register, bedoeld in artikel 2, opgenomen.

Paragraaf 4. Administratievoorschriften voor handelaren

[Vervallen per 17-10-2007]

Artikel 5

[Vervallen per 17-10-2007]

 • 1 Handelaren in gewasbeschermingsmiddelen voeren, voor zover zij niet reeds een administratie voeren als bedoeld in artikel 4, een administratie met betrekking tot de door hen in voorraad gehouden, ontvangen of afgeleverde hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen, met dien verstande dat de administratie geen betrekking behoeft te hebben op gewasbeschermingsmiddelen die zijn bestemd voor niet beroeps- of bedrijfsmatig gebruik.

 • 2 Uit de administratie, bedoeld in het eerste lid, blijkt tot 1 januari 2003 per gewasbeschermingsmiddel tenminste:

  • a. de naam, zoals die op de verpakking is vermeld;

  • b. de voorraad op 1 januari, met dien verstande dat voor het jaar 2001 de voorraad op 1 mei 2001 wordt bijgehouden;

  • c. de van leveranciers aangekochte hoeveelheid per transactie, met vermelding van de datum waarop de transactie heeft plaatsgevonden;

  • d. de geleverde hoeveelheid die kennelijk bestemd is voor de uitvoer per transactie, met vermelding van de datum waarop de transactie heeft plaatsgevonden;

  • e. de hoeveelheid die anders dan kennelijk bestemd voor de uitvoer is geleverd per transactie, met vermelding van de datum waarop de transactie heeft plaatsgevonden;

  • f. de afgenomen hoeveelheid voorraad, niet zijnde de geleverde hoeveelheid, met vermelding van de datum waarop die afname heeft plaatsgevonden;

  • g. per transactie de naam, het adres en de woonplaats van de leverancier of de afnemer van het gewasbeschermingsmiddel, bedoeld in de onderdelen c, d en e;

  • h. indien het een gewasbeschermingsmiddel betreft dat slechts is toegelaten onder voorwaarde van afgifte van een recept, een afschrift van het voor dat middel afgegeven recept.

 • 3 Uit de administratie, bedoeld in het eerste lid, blijkt met ingang van 1 januari 2003 per gewasbeschermingsmiddel tenminste:

  • a. de naam, zoals die op de verpakking is vermeld, en het toelatingsnummer;

  • b. de voorraad op 1 januari;

  • c. de van leveranciers ontvangen hoeveelheid per aflevering, met vermelding van de datum waarop de aflevering heeft plaatsgevonden;

  • d. de hoeveelheid die kennelijk bestemd is voor de uitvoer per levering, met vermelding van de datum van de levering;

  • e. de hoeveelheid die anders dan kennelijk bestemd voor de uitvoer is geleverd per levering, met vermelding van de datum waarop de levering heeft plaatsgevonden;

  • f. de afgenomen hoeveelheid voorraad, niet zijnde de geleverde hoeveelheid, met vermelding van de datum waarop die afname heeft plaatsgevonden;

  • g. per aflevering onderscheidenlijk levering de naam, het adres en de woonplaats van de leverancier of de afnemer van het gewasbeschermingsmiddel, bedoeld in de onderdelen c, d en e;

  • h. indien het een gewasbeschermingsmiddel betreft dat slechts is toegelaten onder voorwaarde van afgifte van een recept, een afschrift van het voor dat middel afgegeven recept.

 • 4 De in het tweede, onderscheidenlijk derde lid bedoelde gegevens, met uitzondering van de in het tweede lid, onderdeel b, onderscheidenlijk derde lid, onderdeel b, bedoelde gegevens, worden in het register, bedoeld in artikel 2, opgenomen binnen 3 dagen nadat de transactie met betrekking tot het gewasbeschermingsmiddel heeft plaatsgevonden, onderscheidenlijk nadat het gewasbeschermingsmiddel is geleverd of afgeleverd.

 • 5 Het in het tweede lid, onderdeel b, onderscheidenlijk derde lid, onderdeel b, bedoelde gegeven wordt binnen één maand na de in dat onderdeel bedoelde datum in het register, bedoeld in artikel 2, opgenomen.

Paragraaf 5. Administratievoorschriften voor gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen

[Vervallen per 17-10-2007]

Artikel 6

[Vervallen per 17-10-2007]

 • 2 Uit de administratie, bedoeld in het eerste lid, blijkt tot 1 januari 2003 per gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in het eerste lid tenminste:

  • a. de naam, zoals die op de verpakking is vermeld, en het toelatingsnummer;

  • b. de voorraad of de voor handen gehouden hoeveelheid op 1 januari, met dien verstande dat voor het jaar 2001 de voorraad of de voor handen gehouden hoeveelheid op 1 mei 2001 wordt bijgehouden;

  • c. de van leveranciers ontvangen hoeveelheid per transactie, met vermelding van de datum waarop de transactie heeft plaatsgevonden;

  • d. de gebruikte hoeveelheid per dag waarop het gebruik heeft plaatsgevonden, en per geteelde gewassoort of groep van gewassen waarvoor de hoeveelheid is gebruikt, met vermelding van de datum van de dag van dat gebruik en de oppervlakte per geteelde gewassoort;

  • e. de hoeveelheid die aan anderen ter beschikking is gesteld per keer waarop dat heeft plaatsgevonden, met vermelding van de datum van de dag waarop dat heeft plaatsgevonden;

  • f. per transactie de naam, het adres en de woonplaats van de leverancier van het gewasbeschermingsmiddel;

  • g. de naam, het adres en de woonplaats van degene aan wie gewasbeschermingsmiddelen ter beschikking zijn gesteld als bedoeld in onderdeel e;

  • h. indien het een gewasbeschermingsmiddel betreft dat slechts is toegelaten onder voorwaarde van afgifte van een recept, een afschrift van het voor dat middel afgegeven recept.

 • 3 Uit de administratie, bedoeld in het eerste lid, blijkt met ingang van 1 januari 2003 per gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in het eerste lid tenminste:

  • a. de naam, zoals die op de verpakking is vermeld, en het toelatingsnummer;

  • b. de voorraad of de voor handen gehouden hoeveelheid op 1 januari;

  • c. de van leveranciers ontvangen hoeveelheid per aflevering, met vermelding van de datum waarop de aflevering heeft plaatsgevonden;

  • d. de gebruikte hoeveelheid per dag waarop het gebruik heeft plaatsgevonden, en per geteelde gewassoort of groep van gewassen waarvoor de hoeveelheid is gebruikt, met vermelding van de datum van de dag van dat gebruik en de oppervlakte per geteelde gewassoort;

  • e. de hoeveelheid die aan anderen ter beschikking is gesteld per keer waarop dat heeft plaatsgevonden, met vermelding van de datum van de dag waarop dat heeft plaatsgevonden;

  • f. per levering de naam, het adres en de woonplaats van de leverancier van het gewasbeschermingsmiddel de levering, bedoeld in onderdeel c;

  • g. de naam, het adres en de woonplaats van degene aan wie gewasbeschermingsmiddelen ter beschikking zijn gesteld als bedoeld in onderdeel e;

  • h. indien het een gewasbeschermingsmiddel betreft dat slechts is toegelaten onder voorwaarde van afgifte van een recept, een afschrift van het voor dat middel afgegeven recept.

 • 4 De in het tweede, onderscheidenlijk derde lid bedoelde gegevens, met uitzondering van de in het tweede lid, onderdeel b, onderscheidenlijk derde lid, onderdeel b, bedoelde gegevens, worden in het register, bedoeld in artikel 2, opgenomen binnen 3 dagen nadat de transactie met betrekking tot het gewasbeschermingsmiddel heeft plaatsgevonden, onderscheidenlijk nadat het gewasbeschermingsmiddel is geleverd of afgeleverd.

 • 5 Het in het tweede lid, onderdeel b, onderscheidenlijk derde lid, onderdeel b, bedoelde gegeven wordt binnen één maand na de in dat onderdeel bedoelde datum in het register, bedoeld in artikel 2, opgenomen.

Artikel 7

[Vervallen per 17-10-2007]

Artikel 6 is niet van toepassing op het bijhouden van gegevens, voor zover daarin reeds is voorzien door de Verordening HPA registratie gewasbeschermingsmiddelen 1999, de Verordening PT registratie gewasbeschermingsmiddelen onbedekte teelt groenten, fruit, bomen en bloemen, dan wel de Verordening PT registratie milieugegevens glastuinbouw 2001.

Paragraaf 6. Bewaren en verstrekken van gegevens

[Vervallen per 17-10-2007]

Artikel 8

[Vervallen per 17-10-2007]

 • 1 Fabrikanten, importeurs en handelaren als bedoeld in artikel 4, eerste lid, verstrekken aan de minister binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar over het afgelopen kalenderjaar door middel van het als bijlage bij deze regeling vastgestelde formulier:

  • a. per geleverd gewasbeschermingsmiddel dat voor gebruik in Nederland bestemd is, de naam, het toelatingsnummer en de geleverde hoeveelheid in kilogrammen of liters;

  • b. per hoeveelheid geleverd gewasbeschermingsmiddel, de hoeveelheid werkzame stof, gespecificeerd naar werkzame stof in kilogrammen.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde formulier wordt overeenkomstig de daarbij aangegeven wijze volledig en naar waarheid ingevuld en ingezonden.

 • 3 Het in het eerste lid bedoelde formulier is verkrijgbaar bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Postbus 322, 9400 AH Assen.

Artikel 9

[Vervallen per 17-10-2007]

Artikel 8 is niet van toepassing op fabrikanten, importeurs en handelaren indien binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar de door hen afgeleverde hoeveelheid werkzame stoffen, gespecificeerd naar werkzame stof, door de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie, Nefyto aan de minister wordt verstrekt.

Artikel 10

[Vervallen per 17-10-2007]

Alle desbetreffende aantekeningen en bescheiden, zoals nota's, brieven en andere bewijsstukken, boeken, registers of andere hulpmiddelen waarin de ingevolge deze regeling te registreren gegevens zijn vastgelegd, worden op overzichtelijke wijze bewaard:

 • a. vanaf het tijdstip van hun opstelling of verkrijging tot het tijdstip waarop zeven kalenderjaren zijn verlopen, indien het gegevens betreft als bedoeld in de artikelen 4 en 5; of

 • b. vanaf het tijdstip waarop zij zijn geregistreerd tot het tijdstip waarop twee kalenderjaren zijn verlopen, indien het gegevens betreft als bedoeld in artikel 6.

Paragraaf 7. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 17-10-2007]

Artikel 11

[Vervallen per 17-10-2007]

 • 1 De Regeling administratievoorschriften bestrijdingsmiddelen wordt ingetrokken.

 • 2 Administraties die uit hoofde van de in het eerste lid bedoelde regeling zijn bijgehouden, zijn administraties in de zin van deze regeling.

 • 3 Aantekeningen en bescheiden die uit hoofde van de in het eerste lid bedoelde regeling worden bewaard, zijn aantekeningen en bescheiden in de zin van deze regeling die uit hoofde van deze regeling worden bewaard, met dien verstande dat de periode gedurende welke die aantekeningen en bescheiden zijn bewaard vóór de inwerkingtreding van deze regeling, in mindering komen op de periode gedurende welke die aantekeningen en bescheiden ingevolge deze regeling moeten worden bewaard.

Artikel 12

[Vervallen per 17-10-2007]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling administratievoorschriften gewasbeschermingsmiddelen 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina