Vaststelling indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties

[Regeling vervallen per 01-11-2005.]
Geldend van 30-01-2002 t/m 31-10-2005

Vaststelling indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties

De Minister van Financiën en de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

Na overleg met het meldpunt bedoeld in artikel 2 van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

Gehoord de Begeleidingscommissie, bedoeld in artikel 14 van de Wet melding ongebruikelijke transacties,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2005]

De regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 27 november 1998, houdende herziene vaststelling van de indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties (Stcrt. 230) wordt ingetrokken. Met betrekking tot de transacties, bedoeld in artikel 8 van de Wet melding ongebruikelijke transacties, worden indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de daarbij behorende bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Bijlage Indicatorenlijst geldend vanaf 1 januari 2002 tot 28 januari 2002

[Vervallen per 01-11-2005]

Bijlage A. Algemene transacties

[Vervallen per 01-11-2005]

Voor alle indicatoren geldt:

 • melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties.

 • voor de genoemde bedragen geldt: euro of de tegenwaarde daarvan in guldens of vreemde valuta.

I. Melding verplicht

[Vervallen per 01-11-2005]

A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.

B. Contante transacties

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties boven 400.000 euro met uitzondering van:

  • 1. gebruikelijke transacties tussen kredietinstellingen en De Nederlandsche Bank N.V.;

  • 2. gebruikelijke transacties tussen kredietinstellingen, voor zover gevestigd in landen die voldoen aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force on money laundering;

  • 3. gebruikelijke contante afstortingen door ondernemingen, die krachtens overeenkomst met een kredietinstelling gecombineerde afstortingen van hun filialen bij één of meer daarvoor aangewezen kantoren van die kredietinstelling verrichten.

 • 2 Transacties boven 10.000 euro waarbij omwisseling plaatsvindt in grotere coupures.

 • 3 Transacties boven € 10.000 waarbij omwisseling plaatsvindt in een andere valuta of waarbij omwisseling plaatsvindt van gulden of vreemde valuta in euro.

 • 4 Transacties boven 10.000 euro betreffende aankoop en/of verzilveren door cliënt van cheques, traveler-cheques of soortgelijke betaalmiddelen.

C. Girale transacties

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties door niet-rekeninghouders boven 10.000 euro bestemd voor het buitenland.

II. Melding verplicht indien de instelling oordeelt dat een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn

[Vervallen per 01-11-2005]

A. Vermoedelijke witwastransacties

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen.

B. Nieuwe rekeningen

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Rekeningen waarbij wordt voldaan aan twee of meer van de volgende indicatoren:

  • a) niet-ingezetene;

  • b) identificatieproblemen;

  • c) ongewoon conditieaanbod;

  • d) opvallend aantal rekeningen.

C. Contante transacties

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

 • 2 Transacties boven 10.000 euro die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

  • a) identificatieproblemen;

  • b) ongewoon conditieaanbod;

  • c) transactie a-typisch voor cliënt;

  • d) transactie in voor de cliënt ongebruikelijke coupures;

  • e) bankbiljetten/munten in voor de cliënt ongebruikelijke verpakking;

  • f) frequente storting door niet-rekeninghouder;

  • g) cliënt zonder aanwijsbare reden nerveus;

  • h) cliënt wordt vergezeld en gecontroleerd;

  • i) cliënt handelt als stroman;

  • j) geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;

  • k) opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekening-saldo;

  • l) inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande stroom uit grote bedragen.

  • m) cliënt levert, zonder dat dit in relatie staat tot de (bedrijfs)activiteiten, ongeteld aan;

  • n) bedrag wordt niet gestort op eigen rekening of rekening werkgever;

  • o) bedrag wordt gestort ten gunste van een rekening bij een bank in het buitenland.

D. Girale transacties

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties boven 4.000.000 euro die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

  • a) uit of naar het buitenland;

  • b) geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;

  • c) opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekening-saldo;

  • d) identificatieproblemen;

  • e) ongewoon conditie-aanbod;

  • f) transactie a-typisch voor cliënt;

  • g) cliënt handelt als stroman.

E. Transacties waarbij effecten zijn betrokken

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties met effecten boven 10.000 euro, waaronder begrepen fysieke in- of uitlevering van effecten, die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

  • a) identificatieproblemen;

  • b) ongewoon conditieaanbod;

  • c) transactie a-typisch voor cliënt;

  • d) cliënt handelt als stroman;

  • e) cliënt zonder aanwijsbare reden nerveus;

  • f) cliënt wordt vergezeld en gecontroleerd;

  • g) geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met bedrijfs)activiteiten;

  • h) cliënt niet eerder op kantoor geweest.

Bijlage B. Sluiten van een leveringsverzekeringsovereenkomst

[Vervallen per 01-11-2005]

Voor alle indicatoren geldt:

 • melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

 • voor de genoemde bedragen geldt: euro of de tegenwaarde daarvan in guldens of vreemde valuta.

I. Melding verplicht

[Vervallen per 01-11-2005]

1

[Vervallen per 01-11-2005]

Een (aanvraag voor een) levensverzekering die in verband met witwassen aan politie of justitie wordt gemeld, moet ook aan het meldpunt wordt gemeld.

2

[Vervallen per 01-11-2005]

De eerste premie of de koopsom wordt contant betaald en bedraagt meer dan 40.000 euro.

II. Melding verplicht indien de levenverzekeraar of assurantie-tussenpersoon oordeelt dat een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn

[Vervallen per 01-11-2005]

1

[Vervallen per 01-11-2005]

(Aanvraag voor) een levensverzekering waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.

2

[Vervallen per 01-11-2005]

Levensverzekeringen waarvoor de eerste premiebetaling of de koopsom meer dan 10.000 euro bedraagt en die voldoen aan drie of meer van de volgende indicatoren:

 • a) de verzekeringnemer heeft woonplaats buiten de EER

  Europese Unie (EU): België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië (excl. Kanaaleilanden en Isle of Man), Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Oostenrijk en Finland. EER: de EU-lidstaten, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland.

  ;

 • b) de verzekeringnemer geeft geen (eigen) vaste woonplaats op;

 • c) de eerste premiebetaling of de koopsomstorting vindt plaats vanaf een rekening bij een bank buiten de EER;

 • d) de looptijd van de verzekering is drie jaar of minder;

 • e) de premie/koopsombetaling bedraagt meer dan 200.000 euro;

 • f) de verzekeringnemer heeft in het lopende kalenderjaar reeds drie of meer koopsompolissen tegen contante betaling bij uw maatschappij of, in geval van tussenpersonen, door uw bemiddeling gesloten;

 • g) betaling geschiedt in kleine coupures, met ongeteld geld, in ongewone verpakking, in vreemde valuta, met postwissels, cheques of andere waardepapieren;

 • h) er zijn problemen bij de identificatie;

 • i) de verzekering wijkt sterk af van wat van deze verzekeringnemer, alle omstandigheden in aanmerking genomen, verwacht werd of mag worden (gezien inkomen, beroep, eerder gesloten verzekeringen), m.a.w. de verzekering is ongewoon voor de verzekeringsnemer;

 • j) de verzekeringsnemer accepteert zeer onvoordelige voorwaarden, die niet samenhangen met gezondheid of leeftijd;

 • k) een (reëel) verzekerd belang kan niet worden verklaard.

Bijlage C. Afwikkelen van een levensverzekeringsovereenkomst: uitkeringen (op einddatum, bij belening of bij afkoop uit levenverzekering

[Vervallen per 01-11-2005]

Voor alle indicatoren geldt:

 • melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties.

 • voor de genoemde bedragen geldt: euro of de tegenwaarde daarvan in guldens of vreemde valuta;

I. Melding verplicht

[Vervallen per 01-11-2005]

A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Een uitkering uit levensverzekering die in verband met witwassen aan politie of justitie wordt gemeld, moet ook aan het meldpunt worden gemeld.

B. Uitkeringen

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Een uitkering van boven 40.000 euro op een rekening bij een bank buiten de EER

  Europese Unie (EU): België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië (excl. Kanaaleilanden en Isle of Man), Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Oostenrijk en Finland. EER: de EU-lid-staten, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland.

  , binnen 5 jaar na het sluiten van de verzekering.

 • 2 Een uitkering van boven 40.000 euro in verband met een verzekering die binnen twee jaar voor de expiratiedatum, de belening of de afkoop is overgedragen, of waarvan de begunstiging binnen die periode is gewijzigd (deze indicator is niet van toepassing op een overdracht aan, dan wel de begunstigingswijziging t.b.v. een kind of kleinkind).

 • 3 Een contante uitkering van boven 20.000 euro binnen 5 jaar na het sluiten van de verzekering.

 • 4 Een contante uitkering van boven 40.000 euro (alleen van toepassing indien de verzekering is gesloten na 1 juni 1991 of indien de verzekering binnen twee jaar voor de expiratiedatum, de belening of de afkoop is overgedragen, of de begunstiging binnen die periode is gewijzigd).

II. Melding verplicht indien de levensverzekeraar of assurantie-tussenpersoon oordeelt dat de volgende situatie van toepassing is

[Vervallen per 01-11-2005]

A. Vermoedelijke witwastransacties

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Een aanleiding om te veronderstellen dat de betrokken verzekering verband kan houden met witwassen.

Bijlage D. Transacties die worden verricht door of met de Nederlandsche Bank N.V. en door of met de Settlement Bank of The Netherlands N.V.

[Vervallen per 01-11-2005]

Voor alle indicatoren geldt:

 • melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

 • voor de genoemde bedragen geldt: euro of de tegenwaarde daarvan in guldens of vreemde valuta.

I. Melding verplicht

[Vervallen per 01-11-2005]

A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties die in verband met witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.

B. Contante Transacties

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1

  Wisseltransacties

  Transacties boven de € 10.000 waarbij omwisseling plaatsvindt van gulden naar euro.

II. Melding verplicht indien de instelling oordeelt dat een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:

[Vervallen per 01-11-2005]

A. Vermoedelijke witwastransacties

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties waarbij aanleiding bestaat om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen.

B. Transacties waarbij effecten betrokken zijn

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties met effecten boven 10.000 euro waaronder begrepen fysieke in- of uitlevering van effecten, die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

  • a) identificatieproblemen;

  • b) ongewoon conditieaanbod;

  • c) transactie a-typisch voor cliënt;

  • d) cliënt handelt als stroman;

  • e) cliënt zonder aanwijsbare reden nerveus;

  • f) cliënt wordt vergezeld en gecontroleerd;

  • g) geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)-activiteiten;

  • h) cliënt niet eerder op kantoor geweest.

Bijlage E. Creditcard-transacties

[Vervallen per 01-11-2005]

Voor alle indicatoren geldt:

 • melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

 • voor de genoemde bedragen geldt: euro of de tegenwaarde daarvan in guldens of vreemde valuta.

I. Melding verplicht

[Vervallen per 01-11-2005]

A. Transacties die aan politie of Justitie worden gemeld

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties die in verband met witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.

B. Storting door cliënt

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Contante storting door cliënt in Nederland ten gunste van een creditcardrekening boven 10.000 euro.

C. Gebruik van creditcard

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Gebruik van de creditcard in verband met een transactie boven 10.000 euro bij een aangesloten bedrijf in Nederland.

II. Melding verplicht indien de instelling oordeelt dat een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:

[Vervallen per 01-11-2005]

A. Vermoedelijke witwastransacties

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen.

B. Ontduiken grensbedrag

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Herhaaldelijke voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Bijlage F. Casino-transacties

[Vervallen per 01-11-2005]

Voor alle indicatoren geldt:

 • melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

 • voor de genoemde bedragen geldt: euro of de tegenwaarde daarvan in guldens of vreemde valuta.

I. Melding verplicht

[Vervallen per 01-11-2005]

A. Transacties die aan politie of Justitie worden gemeld

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties die in verband met witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.

B. Depot

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven 10.000 euro.

C. Girale transacties

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties boven 10.000 euro.

D. Verkoop van speelpenningen

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan 10.000 euro tegen inlevering van buitenlandse munten of bankbiljetten;

 • 2 Verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan 10.000 euro tegen inlevering van één of meer cheques.

II. Melding verplicht indien de instelling oordeelt dat een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:

[Vervallen per 01-11-2005]

A. Vermoedelijke witwastransacties

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen.

B. Ontduiken grensbedrag

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Bijlage G. Geldtransfer-transacties

[Vervallen per 01-11-2005]

Voor alle indicatoren geldt:

 • melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

 • voor het genoemde bedrag geldt: euro of de tegenwaarde daarvan in guldens of vreemde valuta.

I. Melding verplicht

[Vervallen per 01-11-2005]

A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.

B. Contante transacties

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties boven 2.000 euro waarbij de gelden ter beschikking worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door middel van een credit- of debetcard dan wel betaalbaar worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door storting op rekening.

II. Melding verplicht indien de instelling oordeelt dat een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:

[Vervallen per 01-11-2005]

A. Vermoedelijke witwastransacties

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen.

B. Contante transacties

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Bijlage H. Transacties die worden verricht door of met handelaren en bemiddelaars in zaken van grote waarde

[Vervallen per 01-11-2005]

Voor alle indicatoren geldt:

 • -

  Melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

 • -

  Voor de genoemde bedragen geldt: euro of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

I. Melding verplicht

[Vervallen per 01-11-2005]

A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld

[Vervallen per 01-11-2005]

Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.

B. Contante transacties

[Vervallen per 01-11-2005]

 • 1 Transacties waarbij voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling waarbij het contant te betalen gedeelte gelijk is aan dan wel meer bedraagt dan € 15.000.

 • 2 Transacties waarbij voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling door middel van bankbiljetten of munten die geen wettig betaalmiddel zijn.

II. Melding verplicht indien de handelaar of bemiddelaar oordeelt dat een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn

[Vervallen per 01-11-2005]

A. Vermoedelijke witwastransacties

[Vervallen per 01-11-2005]

Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen.

B. Contante transacties

[Vervallen per 01-11-2005]

Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Terug naar begin van de pagina