Navorderingstermijn bij verzamelbeschikking met nog te verrekenen verliezen van vóór 1995

[Regeling vervallen per 19-08-2011.]
Geldend van 19-03-2001 t/m 18-08-2011

Navorderingstermijn bij verzamelbeschikking met nog te verrekenen verliezen van vóór 1995

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

[Vervallen per 19-08-2011]

Met ingang van het jaar 1995 is in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 de regeling inzake verliesverrekening op twee hoofdpunten gewijzigd. Ten eerste is een geleden (ondernemings)verlies vanaf dat moment onbeperkt voorwaarts verrekenbaar geworden, mits er door de inspecteur een voor bezwaar vatbare beschikking is afgegeven. Ten tweede wordt sindsdien het (ondernemings)verlies jaarlijks gelijktijdig met het vaststellen van de aanslag bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld. Bij Wet van 23 december 1994, Stb. 937, is een overgangsregeling geformuleerd. Die regeling houdt in dat (ondernemings)verliezen die zijn geleden in de negen jaren voorafgaande aan het jaar 1995 eveneens onbeperkt voorwaarts verrekenbaar zijn. Daartoe is vereist dat de belastingplichtige bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over het jaar 1995 een verzoek doet om het gezamenlijk bedrag van de in die negen jaren geleden (ondernemings)verliezen vast te stellen. Indien een verzoek is ingediend stelt de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking de te verrekenen verliezen vast (hierna: de verzamelbeschikking).

Vraag

[Vervallen per 19-08-2011]

Aan mij is de vraag voorgelegd vanaf welk moment de vijfjaarstermijn aanvangt waarbinnen de hiervoor bedoelde verzamelbeschikking kan worden herzien op de voet van artikel 16, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Antwoord

[Vervallen per 19-08-2011]

Aangezien de navorderingstermijn van toepassing is op herziening van het bedrag van de verzamelbeschikking, zijnde het gezamenlijke bedrag aan nog niet gecompenseerde verliezen, en niet op de afzonderlijke verliezen waaruit het bedrag van de verzamelbeschikking is opgebouwd, begint de navorderingstermijn voor de verzamelbeschikking te lopen vanaf de datum van dagtekening van de beschikking.

Terug naar begin van de pagina