Beleidsregel onvoldoende gegevens bij veiligheidsonderzoeken op de burgerluchthavens

[Regeling vervallen per 01-02-2012.]
Geldend van 01-04-2001 t/m 31-01-2012

Beleidsregel onvoldoende gegevens bij veiligheidsonderzoeken op de burgerluchthavens

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2012]

Het weigeren van een verklaring van geen bezwaar vanwege onvoldoende gegevens, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet veiligheidsonderzoeken, zal plaatsvinden:

  • a. indien de kandidaat-vertrouwensfunctionaris direct voorafgaand aan de aanmelding voor een vertrouwensfunctie niet gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar in Nederland verbleef; en

  • b. het voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst niet mogelijk is over de ontbrekende periode, wegens het niet aanwezig zijn van een daartoe geëigende samenwerkingsrelatie op beveiligingsgebied met een zusterdienst van het land of de landen waar de kandidaat-functionaris verblijf heeft gehouden, voldoende gegevens over de betreffende persoon te verkrijgen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2012]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 april 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2012]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel onvoldoende gegevens bij veiligheidsonderzoeken op de burgerluchthavens.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in afschrift worden gezonden aan belanghebbende functionarissen.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina