Mandaat Algemene Inspectiedienst

[Regeling vervallen per 12-11-2005.]
Geldend van 21-03-2001 t/m 11-11-2005

Mandaat Algemene Inspectiedienst

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-11-2005]

De directeur en plaatsvervangend directeur van de Algemene Inspectiedienst worden gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. de uitgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst;

  • b. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn directie betreffende voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 12-11-2005]

De directeur, de hoofdinspecteurs en de vrijgesteld teamleiders van de Algemene Inspectiedienst zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 3

[Vervallen per 12-11-2005]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 en 2, luidt:

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Voor deze:

DE DIRECTEUR VAN DE ALGEMENE INSPECTIEDIENST ,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR VAN DE ALGEMENE INSPECTIEDIENST ,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Voor deze:

DE HOOFDINSPECTEUR VAN DE ALGEMENE INSPECTIEDIENST ,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE VRIJGESTELD TEAMLEIDER VAN DE ALGEMENE INSPECTIEDIENST ,'.

Artikel 4

[Vervallen per 12-11-2005]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 1 en 2 behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheden namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 5

[Vervallen per 12-11-2005]

Indien artikel 4 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 en 2 in afwijking van artikel 3:

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Voor deze:

DE DIRECTEUR VAN DE ALGEMENE INSPECTIEDIENST ,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR VAN DE ALGEMENE INSPECTIEDIENST ,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Voor deze:

DE HOOFDINSPECTEUR VAN DE ALGEMENE INSPECTIEDIENST ,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE VRIJGESTELD TEAMLEIDER VAN DE ALGEMENE INSPECTIEDIENST ,'.

Artikel 6

[Vervallen per 12-11-2005]

  • 1 Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 augustus 2000 (Stcrt. 2000, nr. 161), nr. TRCJZ/2000/8195, houdende machtiging aan de hoofdinspecteur van de Algemene Inspectiedienst tot het beslissen en ondertekenen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, wordt ingetrokken.

  • 2 Artikel 2 van het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 januari 2001 (Stcrt. 2001, nr. 3), nr. TRCJZ/2001/155, houdende mandaatverlening aan de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees en de Algemene Inspectiedienst in verband met de Regeling uitvoering EG-verordening 494/98, komt te vervallen.

Artikel 7

[Vervallen per 12-11-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 24 december 2000.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

`s-Gravenhage, 16 maart 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina