Controlevoorschriften en nadere regels acceptatieplicht loonsuppletiegerechtigden BBWO

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 23-03-2002 t/m 31-12-2013

Controlevoorschriften en nadere regels acceptatieplicht loonsuppletiegerechtigden BBWO

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. loonsuppletie:

  een loonsuppletie als bedoeld in artikel 15 van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs;

  b. uitvoeringsorgaan:

  de instantie waaraan de Minister de uitvoering van het BBWO heeft opgedragen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

De betrokkene die een aanvraag om loonsuppletie heeft ingediend, is verplicht:

 • a. periodiek, op de tijdstippen en op de wijze hem opgedragen door het uitvoeringsorgaan opgave te doen van de werkzaamheden die hij heeft verricht en van de inkomsten die hij uit die werkzaamheden heeft genoten over de periode waarin hij aanspraak maakt op loonsuppletie;

 • b. op een aangegeven tijd en plaats te verschijnen op verzoek van het uitvoeringsorgaan;

 • c. controle mogelijk te maken door inspecteurs, die zich met een daartoe strekkende machtiging kunnen legitimeren;

 • d. een wijziging in zijn woon- of verblijfplaats onverwijld te melden aan het uitvoeringsorgaan;

 • e. het uitvoeringsorgaan desgevraagd inzage te verstrekken in en tegen kostprijs kopieën te verstrekken van boeken, bescheiden, stukken en andere gegevensdragers, voor zover deze betekenis kunnen hebben voor het recht op loonsuppletie of voor het bedrag van de loonsuppletie dat aan de betrokkene wordt betaald;

 • f. Aan het uitvoeringsorgaan desgevraagd verklaringen over te leggen afkomstig van en ondertekend door zijn werkgever of werkgevers of relevante derden, waarin deze de juistheid van door de betrokkene in verband met de loonsuppletie verstrekte gegevens bevestigen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

De betrokkene die recht heeft op loonsuppletie is verplicht een hem aangeboden passende, hoger beloonde dienstbetrekking te aanvaarden met inachtneming van het volgende:

 • a. indien de betrokkene in het onderwijs wenst te werken, is hij niet verplicht arbeid buiten het onderwijs te aanvaarden;

 • b. de betrokkene is slechts verplicht een dienstbetrekking voor bepaalde tijd te aanvaarden, indien ook de dienstbetrekking op grond waarvan hij recht heeft op loonsuppletie een dienstbetrekking voor bepaalde tijd is, die bovendien tussentijds kan worden opgezegd en niet later eindigt dan de aangeboden dienstbetrekking;

 • c. de betrokkene is niet verplicht een dienstbetrekking te aanvaarden waardoor hij in grotere mate werkloos zou worden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking één dag na publicatie in Uitleg en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Controlevoorschriften en nadere regels acceptatieplicht loonsuppletiegerechtigden BBWO.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Drs. L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina