Richtlijn kostenvergoeding geslachtsnaamswijzing en geslachtsnaamsvaststelling

[Regeling vervallen per 03-01-2007.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 02-01-2007

Richtlijn kostenvergoeding geslachtsnaamswijzing en geslachtsnaamsvaststelling

Artikel 1

[Vervallen per 03-01-2007]

  • 1 Het in artikel 7, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht bedraagt € 226,89, met dien verstande dat indien het verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam meer dan een persoon betreft, het bedrag slechts eenmaal verschuldigd is.

  • 2 In afwijking van het eerste lid bedraagt het recht € 56,72 voor verzoekers die een uitkering genieten ingevolge de Algemene Bijstandswet. Zij overleggen daartoe de `Verklaring bijstandsgerechtigden en asielzoekers (ABW,ROA)' met de daarbij behorende meest recente uitkeringsstrook.

  • 3 Indien geslachtsnaamswijzing op grond van artikel 4, eerste lid, aanhef en sub b, en artikel 5, eerste lid, aanhef en sub a en b van de algemene maatregel van bestuur van 6 oktober 1997, Stb. 1997, 463, zoals gewijzigd bij besluit van 20 januari 2001, Stb. 2001, 42, wordt gevraagd, bedraagt het recht € 56,72.

Artikel 2

[Vervallen per 03-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als Richtlijn kostenvergoeding geslachtsnaamswijzing en geslachtsnaamsvaststelling.

Artikel 3

[Vervallen per 03-01-2007]

Het besluit Richtlijn kostenvergoeding geslachtsnaamswijziging en geslachtsnaamsvaststelling (kenmerk 676342) van 23 januari 1998 wordt ingetrokken.

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van 15 februari 2001.

Den Haag, 14 maart 2001

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N.A. Kalsbeek

Terug naar begin van de pagina