Cusumsysteem Keurmeester-APK

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 29-03-2001 t/m 30-04-2009

Cusumsysteem Keurmeester-APK

De Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 53, tweede lid van de Erkenningsregeling APK, CDJZ/WBI/2000-82, Stcrt. 2000, nr. 35,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

In deze bekendmaking wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

Het cusumsysteem keurmeester-APK wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de door de keurmeester geleverde kwaliteit bij het toepassen van de keuringseisen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1,5 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;

  • c. gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij sprake is van een apert onveilig voertuig dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond de keuringsbevoegdheid van de keurmeester wordt ingetrokken.

 • 2 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per herkeuring minus het bonuspunt van 0,4 punt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2009]

De keurmeester wordt geplaatst in:

 • 1. de normale klasse (N):

  • a. na het verlenen van de keuringsbevoegdheid, na een aanbeveling tot intrekking van de keuringsbevoegdheid en na een tijdelijke intrekking van de keuringsbevoegdheid;

  • b. indien de cusumstand in de P-klasse kleiner is dan 7,5;

 • 2. de penalty klasse (P) indien de cusumstand in de N-klasse 7,5 of hoger is.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2009]

Een procedure tot intrekking van de keuringsbevoegdheid wordt begonnen indien:

 • a. de cusumstand 10 wordt bereikt of overschreden;

 • b. één afzonderlijke cusumbijdrage 9,6 of hoger is;

 • c. een gebrek van gradatie 3 wordt geconstateerd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De in artikel 5, onderdeel a en b, genoemde intrekking van de keuringsbevoegdheid zal niet eerder plaatsvinden dan 2 maanden na de dagtekening van de berichtgeving van deze voorgenomen intrekking aan de betrokken keurmeester. Indien de einddatum geldigheid van de keuringsbevoegdheid binnen deze 2 maanden ligt, is deze datum bepalend voor het tijdstip waarop de keuringsbevoegdheid wordt ingetrokken.

 • 2 De keuringsbevoegdheid zal direct voor de duur van 12 weken worden ingetrokken indien:

 • 4 De in het eerste lid genoemde intrekking van de keuringsbevoegdheid kan slechts worden opgeheven indien met goed gevolg de toets bij de Stichting VAM is doorlopen.

 • 5 De in het tweede en derde lid genoemde intrekking van de keuringsbevoegdheid kan slechts worden opgeheven indien met goed gevolg de toets bij de Stichting VAM is doorlopen, doch niet eerder dan 12 weken respectievelijk 6 maanden nadat de tijdelijke intrekking heeft plaatsgevonden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2009]

De Bekendmaking vaststelling cusumsysteem Keurmeester-APK van 21 augustus 2000, Stcrt . 2000, nr. 45 wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2009]

De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden die zijn toegekend met toepassing van de in artikel 6 genoemde bekendmaking, worden aangemerkt als zijnde toegekend met toepassing van de onderhavige regeling.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze bekendmaking wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 13 maart 2001

De

Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer

,

J.G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina