Cusumsysteem LPG-Erkenningsregeling

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 29-03-2001 t/m 30-04-2009

Cusumsysteem LPG-Erkenningsregeling

De Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 39 van de LPG-Erkenningsregeling van 12 december 1994, nr. RV.188.310,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

In deze bekendmaking wordt verstaan onder:

g. klasse: classificatie voor de kwaliteit van werken bij de inbouw van LPG-installaties door de erkenninghouder; de 3 klassen geven tevens een indicatie voor de kans op het aantal uit te voeren herkeuringen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

Het cusumsysteem wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij de inbouw van LPG-installaties.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;

  • c. gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij door de onjuiste inbouw of werking van de LPG-installatie sprake is van een apert onveilig voertuig dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond intrekking van de erkenning wordt overwogen.

 • 2 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per herkeuring minus het bonuspunt van 0.4 punt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De erkenninghouder wordt geplaatst in:

  • a. de normale klasse (N):

   • na het verlenen van de erkenning en na een tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;

   • indien de cusumstand na 5 steekproeven in de P-klasse kleiner is dan 6,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;

   • indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan 4,5 doch kleiner dan 6,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is.

  • b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0.

  • c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:

   • de cusumstand 6,5 of hoger is;

   • één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;

   • de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 steekproeven groter is dan 5.

 • 2 De kans op herkeuringen in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N : C : P = 2 : 1 : 6

 • 3 Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2009]

Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:

 • a. in de P-klasse de volgende cusumstand worden bereikt of overschreden:

  • na de eerste herkeuring 8,1;

  • na de tweede herkeuring 7,7;

  • na de derde herkeuring 7,3;

  • na de vierde herkeuring 6,9;

  • na de vijfde herkeuring 6,5.

 • b. een gebrek van gradatie 3 wordt geconstateerd.

 • c. één afzonderlijke cusumbijdrage 8,1 of hoger is.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2009]

De bekendmaking vaststelling cusumsysteem LPG-erkenningsregeling, Stcrt. 1997, 125 wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2009]

De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden die zijn toegekend met toepassing van de in artikel 6 genoemde bekendmaking, worden aangemerkt als zijnde toegekend met toepassing van de onderhavige regeling.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze bekendmaking wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 13 maart 2001

De

Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer

,

J.G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina