Cusumsysteem erkenninghouders APK

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 29-03-2001 t/m 30-04-2009

Cusumsysteem erkenninghouders APK

De Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 53, eerste lid, van de Erkenningsregeling APK, CDJZ/WBI/2000-82, Stcrt. 2000, nr. 35,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

In deze bekendmaking wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

Het cusumsysteem erkenninghouders APK wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij het toepassen van de keuringeisen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1,5 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;

  • c. gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij sprake is van een apert onveilig voertuig dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen.

 • 2 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per herkeuring minus het bonuspunt van 0,4 punt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De erkenninghouder wordt geplaatst in:

  • a. de normale klasse (N):

   • na het verlenen van de erkenning en na een tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;

   • indien de cusumstand na de laatste 5 herkeuringen in de P-klasse kleiner is dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;

   • indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan 4,5 doch kleiner dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is.

  • b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0.

  • c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:

   • de cusumstand 7,5 of hoger is;

   • één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;

   • de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 herkeuringen groter is dan 5.

 • 2 De kans op herkeuringen in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N: C : P = 2 : 1 : 6.

 • 3 Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2009]

Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:

 • a. in de P-klasse de volgende cusumstand wordt bereikt of overschreden:

  • na de eerste herkeuring 9,1;

  • na de tweede herkeuring 8,7;

  • na de derde herkeuring 8,3;

  • na de vierde herkeuring 7,9;

  • na de vijfde herkeuring 7,5.

 • b. een gebrek van gradatie 3 wordt geconstateerd;

 • c. één afzonderlijke cusumbijdrage 9,6 of hoger is;

 • d. in een periode van 12 maanden driemaal plaatsing in de P-klasse heeft plaatsgevonden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2009]

De bekendmaking vaststelling cusumsysteem erkenninghouders Erkenningsregeling-APK van 21 augustus 2000, Stcrt. 2000, nr. 163 wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2009]

De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden die zijn toegekend met toepassing van de in artikel 6 genoemde bekendmaking, worden aangemerkt als zijnde toegekend met toepassing van de onderhavige regeling.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze bekendmaking wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 13 maart 2001

De

Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer

,

J.G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina