Regeling technische eigenschappen uitzendingen publieke omroep

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geldend van 23-03-2011 t/m 14-03-2013

Regeling technische eigenschappen uitzendingen publieke omroep

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 3.3, tweede lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-03-2013]

De uitzendingen van de programma's van de publieke omroepinstellingen hebben de technische eigenschappen zoals aangegeven in de bijlage, behorende bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Bijlage

[Vervallen per 15-03-2013]

I. Technische eigenschappen van de uitzendingen van de radioprogramma's van de publieke omroep
 

Analoge radio-omroep

     

Digitale omroep 5

   
 

Type

 

Zenderpakket

 

Type

   
 

mono

stereo

AM

FM

mono

stereo

joint-stereo

1. Landelijk

             

   Radio 1

 

X

 

X

X

X

X

   Radio 11

X1

 

X1

       

   Radio 2

 

X

 

X

X

X

X

   Radio 3

 

X

 

X

 

X

X

   Radio 4

 

X

 

X

 

X

X

   Radio 5

X

 

X

 

X

X

X

Andere programma's8

       

X

X

X

2. Regionaal

             

   Alle

 

X

 

X

X

X

X

3. Lokaal

             

   Alle

X2

X2,3

 

X2

X

X

X

4. Radio Nederland Wereldomroep

             

   Alle

X4

 

X4

 

X9

X9

X9

X: toegestaan.

1 Deze toewijzing vervalt zodra de vergunning voor Radio 1 in verband met de herverdeling van radio-omroepfrequenties (zerobase), zoals beschreven in het kabinetsstandpunt van 19 mei 2000, TK 1999-2000, 24 095, nr. 43, zal worden gewijzigd.

2 Frequentieruimte aan de publieke lokale radio-omroepen wordt toegewezen voorzover dit technisch mogelijk is en een doelmatig gebruik van het frequentiespectrum zich daartegen niet verzet.

3 Met de implementatie van zerobasevoorstel is het voor publieke lokale radio-omroepen (op eigen verzoek) toegestaan om in stereo uit te zenden op basis van de technische karakteristieken die voor de mono-uitzendingen gelden. Onderzoek naar nadere optimalisatie van de technische karakteristieken voor de publieke lokale radio-omroepen zal medio 2001 aanvangen. Een nadere tijdsplanning met betrekking tot dit onderzoek is op dit moment nog niet bekend.

4 Toewijzing in het analoge domein op basis van de procedure van artikel S 12 van het Radioreglement.

5 Radio 1 tot en met 5 worden uitgezonden zonder gebruik te maken van Conditional Access.

8 Uitzendingen ter uitvoering van het bepaalde in artikel 13c, derde lid, van de Mediawet.

9 Deze radioprogramma’s worden uitgezonden door middel van Digital Radio Mondial (DRM) technologie

II. Technische eigenschappen van de uitzendingen van de televisieprogramma's van de publieke omroep:

Digitaal (DVB-T)

De landelijke verzorging voor DVB-T is opgebouwd uit evenveel multiplexen als er publieke regionale omroepen zijn. Elke multiplex heeft een verzorging ter grootte van de te verzorgen regio, voor zover de frequentieruimte beschikbaar is. Tezamen hebben deze multiplexen landelijke verzorging. Iedere multiplex in het omroepzendernetwerk waarin publieke programma's worden uitgezonden, biedt tenminste plaats aan drie landelijke netten (Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3) en een regionaal programma.

Terug naar begin van de pagina