Opleiding coördinator taal

Geldend van 21-03-2001 t/m heden

Opleiding coördinator taal

Inleiding

In het opleidingsjaar 2001-2002 wordt voor het eerst de post-hbo opleiding ’Coördinator Taal’ uitgevoerd. Voorafgaand daaraan vindt vanaf april 2001 de intake plaats, evenals twee voorbereidingsbijeenkomsten in demaanden mei en juni. Het ministerie van OCenW stelt faciliteiten beschikbaar voor 200 cursisten per jaar.

Algemeen

De coördinator taal kan een centrale rol spelen op de basisschool bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van taalonderwijs. De coördinator taal voert in overleg met management en leerkrachten van de school en in overleg met de inspectie stapsgewijs de verbeteringen in die ertoe leiden dat:

 • het taalonderwijs (meer) interactief en adaptief wordt;

 • de mondelinge en schriftelijke productieve taalontwikkeling van leerlingen verbetert;

 • de resultaten op het gebied van taal op de basisschool vooruitgaan.

Naast het individuele leertraject van deelnemers is de opleiding direct van belang voor de processen in de school-praktijk van de deelnemer. Het management en het team van de school worden nadrukkelijk betrokken bij de opleiding. De directeur is enkele keren aanwezig bij de opleiding. In de school dient ruimte te zijn om activiteiten vanuit de opleiding uit te voeren.

Doel

De opleiding beoogt leraren op te leiden tot coördinator taal. De coördinator taal vervult op school een rol als initiator van processen waarbij hij zijn collega’s enthousiasmeert en een bijdrage levert aan het taalbeleid van de school. Als coördinator zal hij zijn collega’s moeten kunnen coachen in het omgaan met de leer- en toetsmaterialen die worden gebruikt.

Aan het eind van de opleiding beschikt de school over een uitgelijnd taalbeleidsplan, waarin elementen van interactief taalonderwijs zijn verwerkt.

Opzet en duur

Bij de start van de opleiding vindt met elke deelnemer en bij voorkeur ook met de schoolleider een intakegesprek plaats. De opleiding wordt verzorgd in vijftien bijeenkomsten, waarvan twee plaatsvinden vóór de zomervakantie. De opleiding duurt een jaar (voorafgegaan door een intake en twee voorbereidingsbijeenkomsten).

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen geïntegreerd aan de orde:

 • interactief taalonderwijs, waaronder aandacht voor individuele verschillen en tweedetaalonderwijs;

 • taalbeleid;

 • coaching en begeleiding.

Interactief taalonderwijs gaat ervan uit dat kinderen taal leren in een krachtige leeromgeving die authentiek, sociaal, strategisch leren van taal bevordert, die kinderen aanzet tot zelfstandig leren en rekening houdt met individuele verschillen.

Taalbeleid wordt opgesteld vanuit een door het team gedragen visie op (taal)onderwijs en is gericht op alle activiteiten binnen een school waarbij taal een rol speelt. Taalbeleid analyseert goede en minder goede aspecten van (taal)onderwijs en leidt tot maatregelen ter verbetering.

De opleiding steunt op de volgende uitgangspunten:

 • constructivisme;

 • kleinschalige, schoolnabije implementatie vanuit collegiale samenwerking;

 • praktijkgerichtheid;

 • functioneel gebruik van (innovatieve) ICT.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor leraren in het primair onderwijs die een centrale rol binnen hun team (gaan) vervullen bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van taalonderwijs in ruime zin. De deelnemers komen namens de eigen school en worden door het management gesteund bij het uitvoeren van activiteiten die voortvloeien uit de opleiding.

Criteria voor facilitering

Leraren in het primair onderwijs komen in aanmerking voor faciliteiten van het rijk.

De deelnemer wordt door de school bij voorkeur één dagdeel per week vrijgeroosterd voor het bijwonen van de bijeenkomsten en voor het uitwerken van praktijkervaringen. Het management ondersteunt de veranderingen die door decoördinator taal geïnitieerd worden. Tijdens teamvergaderingen komt het taalbeleid regelmatig aan de orde. In verband met de rol die ICT in de opleiding inneemt verdient het aanbeveling de deelnemer te faciliteren op dit gebied.

De faciliteiten

Het ministerie zal voor de uitvoering van de opleiding aan de hogescholen een financiële bijdrage leveren van ƒ 1250,-per deelnemer per jaar.

Vervangingsgelden worden niet beschikbaar gesteld. Per cursusjaar kunnen tweehonderd deelnemers van de faciliteiten gebruik maken.

Over de wijze waarop deze bedragen beschikbaar worden gesteld volgt nog een nadere regeling.

Kosten deelnemer

De subsidiebijdrage van het ministerie dekt niet de totale uitvoeringskosten; daarom zullen de uitvoerende hogescholen aan de deelnemer een eigen bijdrage van f 1250,-per opleidingsjaar in rekening brengen (de helft van de totale opleidingskosten)

Kwaliteitszorg

Door het Landelijk Platform Nascholingsinstellingen (LPN) wordt een interne evaluatie uitgevoerd. De opleiding wordt extern geëvalueerd door de Stichting Post HBO/CEDEO.

Aanmelding

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij één van de in de bijgevoegde lijst genoemde hogescholen.

De aanmelding van de deelnemer dient vergezeld te gaan van een handtekening van het bevoegd gezag of de directeur van de school. Deelnemers wordt verzocht bij aanmelding bij een hogeschool het BRIN-nummer van hun school te vermelden.

Aanmelding voor de opleiding vindt plaats uiterlijk vóór 1 mei voorafgaand aan het opleidingsjaar waarin de opleiding wordt gevolgd. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Namens deze,

Mr. J.P. van Ham

Directeur Primair Onderwijs

Aanbieders Opleiding Coördinator Taal

 • Hogeschool Brabant

  Centrum voor Onderwijsontwikkeling

  Dr. J.Ingenhouszplein 24814 EH Breda

  inlichtingen: dhr. H.J. Renders, 076-5236700,e-mail: renders.hj@hsbrabant.nl

 • Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar

  Jan Tooropstraat 136,

  1061 AD Amsterdam

  Inlichtingen bij dhr. H. Olde, tel. 020 - 6137079, e-mail:h.olde@hs-ipabo.edu

  dhr. T. van der Steeg, coörd. Nascholing, email:t.van.der.steeg@hs-ipabo.edu

  Uitvoeringslocatie locatie Amsterdam,

 • Marnix Academie, P.C. Hogeschool

  afd. Onderwijscentrum

  Vogelsanglaan 1

  3571 ZM Utrecht

  Inlichtingen: de heer H. Drost

  030- 2753434

 • Hogeschool Domstad

  Post HBO/Contractactiviteiten

  Postbus 25113500 GM Utrecht

  inlichtingen 030-2943072

 • Hogeschool Iselinge, Educatieve Faculteit

  Bachlaan 11

  Postbus 2777000 AG Doetinchem

  Inlichtingen bij de heer E Besselink0314-374141

 • Hogeschool Leiden

  Twee uitvoeringslocaties:

  Pabo Leiden

  Zernikedreef 11,2333 CK Leiden

  tel. 071 5188720

  Pabo Thomas More,

  Stationssingel 80,

  3033 HJ Rotterdam,

  tel. 010-4657066.Inlichtingen: C.W. van Wijk ,coordinator nascholing van de hogeschool Leiden.

 • Ichthus Hogeschool

  Postbus 23145

  3001 KC Rotterdam

  Inlichtingen drs.P Dijkxhoorn,

  Ichthus Academie Den Haag,

  telefoon 070 - 3120126.

  Uitvoeringslocaties Rotterdam en Den Haag.

 • Hogeschool Rotterdam en omstreken

  Transferpunt Rotterdam & omstreken

  Postbus 420

  3000 AK Rotterdam

  Inlichtingen: Agnes de Raaf of Irene van der Leer,

  010-2414440

 • Hogeschool Alkmaar

  Postbus 403

  1800 AK Alkmaar

  Inlichtingen: Mevr. M. Kruithof,

  Tel.: 072-5183581

 • Katholieke PABO Zwolle

  (In samenwerking met Chr.Hs Windesheim)

  Ten Oeverstraat 68

  8012 EW Zwolle

  Inlichtingen: Mevr. I Pauw

  telefoon 038-4217425 e-mail:i.pauw@kpz.nl

 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  Faculteit Educatie, afdeling NDO

  Postbus 30011

  6503 HN Nijmegen

  Inlichtingen: Bureau NDO, Mevr. M. Mark, tel. 024-3459739

  Fax. 024-3459899 e-mail:ndo.po@fe.han.nl

  Uitvoeringslocatie: Pabo Groenewoud, Nijmegen

 • Pabo Hogeschool Haarlem

  afdeling nascholing

  Santpoorterplein 28

  2021BN Haarlem

  Informatie: Dhr. T. van Rijn 023-5412123

  e-mail: a.v.rijn@hshaarlem.nl

 • Fontys Hogescholen , Pabo Eindhoven

  Bezoekadres: de Lismortel 25 Eindhoven

  Postadres Postbus 3475600 AH Eindhoven

  Inlichtingen secretariaat Post HBO 08778-78011

  bij voldoende belangstelling ook op Fontys Hogescholen lokaties Tilburg, Den Bosch en Limburg

 • GIDS (Gereformeerde Hogeschool/ GPC)

  Grasdorpstraat 2

  Postbus 10030

  8000 GA ZWOLLE

  038-4225831, mevr. A. van der Kolk

 • Hogeschool Edith Stein / OCT

  bezoekadres: M.A. de Ruyterstraat 3

  Postbus 568

  7550 AN Hengelo

  tel:074-2559124, de heer F.M.M. Konings

 • Hogeschool Zeeland

  Postbus 364

  4380 AJ Vlissingen

  algemeen tel.nr. 0118 489151

  of H.J. Drayer, tel 0118-489159

 • Hogeschool Drenthe

  Sector Onderwijs

  Zeemanstraat 19406 BZ Assen

  Inlichtingen: Dhr. J.Nicolaï, 0592-853300e-mail: j.nicolai@hsdrenthe.nl

 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

  In samenwerking met Hanzehogeschool Groningen

  Educatief Centrum Noord Oost (ECNO)

  Ubbo Emmiussingel 1A, Groningen.

  Inlichtingen: dhr. A. Walsweer, Telefoon: 050 312 00 22.

  e-mail: a.walsweer@ecno.nluitvoering in Leeuwarden en/of Groningen

 • Christelijke Hogeschool Noord Nederland

  Postbus 1298

  8900 CG Leeuwarden

  Inlichtingen: Bureau Nascholing en Dienstverlening

  Mevr. R.Schaap-Paauw, 058-2330440,

  e-mail: rschaap@chn Uitvoeringslokatie is Leeuwarden, bij voldoende aanmeldingen ook in Groningen en/of Emmen

 • Christelijke Hogeschool Windesheim

  In samenwerking met Katholieke Pabo Zwolle

  Centrum voor onderwijsontwikkeling

  Postbus 10090

  8000 GB Zwolle

  Inlichtingen: Dhr. B Keuper; tel. 038-4699463

  e-mail: Lt.Keuper@windesheim.nl.

 • Hogeschool Domstad

  Koningsbergerstraat 93531 AJ Utrecht

  Inlichtingen: J.J. van Dijk; tel. 030-2943072

Terug naar begin van de pagina