Regeling uitvoering Subsidieregeling programma technologie en samenleving (1)

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 16-03-2001 t/m 06-06-2003

Regeling uitvoering Subsidieregeling programma technologie en samenleving

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2003]

Als deelprogramma's als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Subsidieregeling programma technologie en samenleving worden voor 2001 vastgesteld:

 • -

  het deelprogramma criminaliteitspreventie, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1A;

 • -

  het deelprogramma preventie van arbeidsuitval, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1B;

 • -

  het deelprogramma (re)integratie van arbeidsgehandicapten, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1C.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

De periode in 2001 na afloop waarvan de aanvragen worden behandeld, die met betrekking tot de krachtens artikel 2, tweede lid, van de Subsidieregeling programma technologie en samenleving vastgestelde deelprogramma's zijn ontvangen en die voldoen aan de wettelijke voorschriften, wordt vastgesteld op 12 maart tot en met 17 april 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 07-06-2003]

De subsidieplafonds voor het in 2001 verlenen van subsidies in het kader van de in artikel 2, tweede lid, van de Subsidieregeling programma technologie en samenleving bedoelde deelprogramma's bedragen voor:

criminaliteitspreventie

f 475.000,00

preventie van arbeidsuitval

f 800.000,00

(re)integratie van arbeidsgehandicapten

f 700.000,00

Artikel 4

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 maart 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage 1A

[Vervallen per 07-06-2003]

Deelprogramma criminaliteitspreventie

[Vervallen per 07-06-2003]

Dit deelprogramma beoogt te bevorderen dat technologieën op een innovatieve wijze worden toegepast om criminaliteitspreventie en -beheersing en veiligheid thuis en in openbare ruimten te bevorderen. Voorstellen voor projecten moeten binnen één van de volgende aandachtsgebieden passen:

 • Sociaal veilig ontwerpen

  Onderzoek toont een verband aan tussen de inrichting van de gebouwde omgeving en bepaalde vormen van onveiligheid, zoals vandalisme, inbraak in gebouwen en auto's, diefstal, openbaar geweld en buurtoverlast. Naast daadwerkelijke onveiligheid kan de inrichting van de omgeving ook leiden tot gevoelens van onveiligheid. Het voorkómen van onveilige situaties begint op de tekentafel met het zogeheten `sociaal veilig ontwerpen'.

 • Beveiligingssystemen

  De techniek biedt mogelijkheden om bestaande beveiligingssystemen te verfijnen, uit te breiden en te miniaturiseren. De totale kwaliteit van een beveiligingssysteem is sterk afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden voor de schakels in de beveiligingsketen. Deze keten is opgebouwd uit het beveiligingsadvies, de apparatuur, de installatie en de alarmering.

 • Identificatie

  Er zijn twee vormen van identificatie te onderscheiden: preventieve en repressieve identificatie. Preventieve identificatie richt zich erop te voorkomen dat ongewenste personen toegang krijgen tot zaken die niet voor hen bestemd zijn, zoals banksaldo's, gebouwen en computerbestanden. Personen die toegang wensen, moeten aantonen dat zij geautoriseerd zijn. Hulpmiddelen voor identificatie zijn onder meer (biometrische) identificatiekaarten en (elektronische) handtekeningen. Bij repressieve identificatie gaat het om het opsporen van daders en gestolen goederen. Beelden uit bijvoorbeeld bewakingsvideo's kunnen hierbij een rol spelen. Ook het aanbrengen van herkenningstekens en detectiemateriaal kan het opsporen van gestolen goederen ten goede komen.

 • Communicatie met de Politie

  De overheid is voorstander van een integrale aanpak van criminaliteit. Dit betekent dat de politie geacht wordt steeds meer samen te werken met de gemeente en het bedrijfsleven, maar nadrukkelijk ook met de burger. Voor de communicatie en de algehele informatiehuishouding binnen de politie-organisatie wordt steeds vaker een beroep gedaan op elektronische communicatievormen.

 • Persoonlijke Veiligheid

  Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen, ouderen en minderheidsgroeperingen zich buitenshuis vaak onveiliger en kwetsbaarder voelen dan andere groeperingen. Ook jongeren voelen zich echter in toenemende mate onveilig. Door gevoelens van onveiligheid durven sommige mensen 's avonds hun huis niet meer te verlaten. Het is vanuit maatschappelijk oogpunt zeer ongewenst dat een steeds grotere groep burgers zich in hun bewegingsvrijheid beperkt voelt, omdat ze bang zijn slachtoffer te worden van criminaliteit. Technologie kan een deeloplossing bieden voor het probleem van persoonlijke veiligheid.

Deze aandachtsgebieden zijn ontleend aan het document `Dieptescan Criminaliteitspreventie' (Senter, 1998, ISBN 90-76250-04-9).

Van een goed project is de organisatorische inbedding en het financiële draagvlak van tevoren goed beschreven en wordt ook al in het project-plan duidelijk aangegeven hoe het na afloop verder geïntegreerd wordt in de reguliere activiteiten van de meest betrokken actoren. Het project moet dus kunnen rekenen op commitment van de meest betrokken (beleids)actoren.

Een project dient voorts te voldoen aan de volgende eisen:

 • Het project dient gericht te zijn op een herkenbaar extern gericht product of dienst. Het zwaartepunt mag dus niet liggen op bedrijfs- en/of organisatie-interne processen.

 • Het project dient een goede aanvulling te zijn op de overige, reeds lopende of afgeronde projecten in dit deelprogramma.

Het deelprogramma wordt begeleid door een projectgroep waaraan de Ministeries van Economische Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie deelnemen. Daarnaast participeren ook de Regiecommissie Standaardisatie Politiële Informatievoorziening en het Nederlands Politie Instituut.

Bijlage 1B

[Vervallen per 07-06-2003]

Deelprogramma preventie van arbeidsuitval

[Vervallen per 07-06-2003]

Het doel van dit deelprogramma is een bijdrage te leveren aan het voorkomen of verminderen van blijvende schade aan mensen bij het uitvoeren van hun werk. Het gaat om arbeidsrisico's waarmee een groot deel van de beroepsbevolking te maken heeft en die omvangrijke dan wel ernstige gevolgen hebben in termen van gezondheidsklachten, medische consumptie, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Om dit doel te bereiken is in dit deelprogramma ervoor gekozen de risico's in het arbeidsproces te verkleinen door middel van technologische vernieuwingen. Dat kan zijn door a.) de verbetering van bedrijfsmiddelen en b.) de verbetering van arbo-onvriendelijke productieprocessen. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van technologie. Het gaat veelal om technologie die elders reeds beschikbaar is en die met relatief beperkte middelen geschikt kan worden gemaakt voor nieuwe toepassingen. Projecten dienen zich te richten op arbeidsrisico's die veroorzaakt worden door:

 • overbelasting van het menselijk bewegingsapparaat, in het bijzonder bij het tillen;

 • repeterende bewegingen (met mogelijk RSI, Repetitive Strain Injury, als gevolg);

 • schadelijk geluid;

 • stof (zoals hout-, meel- en kwartsstof);

 • oplosmiddelen (met mogelijk OPS, OrganoPsychoSyndroom, als gevolg).

Oplossingen voor eventuele andere arbeidsrisico's worden niet uitgesloten.

Geschikte projecten dienen te resulteren in een innovatieve oplossing (product- of procesverbetering), die substantieel bijdraagt aan het voorkomen of aanzienlijk verminderen van één van de genoemde arbeidsrisico's.

Innovatief houdt daarbij in dat een soortgelijke oplossing (nog) niet verkrijgbaar is en ook (nog) niet in ontwikkeling is. De voorgestelde oplossing moet:

 • effecten op `langetermijngezondheid' hebben;

 • de oorzaken van schade zoveel mogelijk bij de bron wegnemen (bijvoorbeeld het geluidsarm maken van een machine is beter dan het werken met oorbeschermers);

 • praktisch bruikbaar zijn; de ontwikkelaar dient oog te hebben voor de gebruikssituatie; een gebruikerstest zal in vele gevallen onderdeel van het project uitmaken;

 • economisch rendabel zijn. Maak de kosten en baten (b.v. efficiency) voor de gebruikers zo goed mogelijk inzichtelijk. Hieruit valt af te leiden of de oplossing economisch rendabel is.

 • bij voorkeur overdraagbaar zijn naar andere bedrijven en bedrijfstakken.

De aanvrager dient bij het formuleren van een voorstel verder rekening met de volgende aandachtspunten:

 • Klachten. Maak een goede analyse van de klachten en arboproblemen die worden aangepakt. Een belangrijke randvoorwaarde is dat het probleem erkend wordt door de potentiële eindgebruikers én afnemers.

 • Zichtbaar. De voordelen van een nieuw bedrijfsmiddel moeten zichtbaar zijn voor de gebruikers. Formuleer zoveel mogelijk meetbare doelstellingen aan de hand waarvan de effectiviteit of de haalbaarheid van de oplossing gemeten kan worden.

 • Gebruiksonderzoek wordt gezien als een essentiële stap om een goed, daadwerkelijk arbovriendelijk bedrijfsmiddel te maken. Reserveer in een project financiële middelen voor gebruikersonderzoek en verschillende gebruikerstesten in een praktijksituatie.

Het deelprogramma wordt begeleid door een projectgroep waarin naast de ministeries van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook andere organisaties vertegenwoordigd zijn, zoals vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en van arbodiensten.

Bijlage 1C

[Vervallen per 07-06-2003]

Deelprogramma (re)integratie van arbeidsgehandicapten

[Vervallen per 07-06-2003]

Het doel van dit deelprogramma is een bijdrage te leveren aan de verhoging en het behoud van arbeidsparticipatie door mensen die als gevolg van ziekte, een functionele stoornis of hun leeftijd (55+) beperkingen ondervinden in het uitvoeren van hun werk en daardoor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken. Om het doel te bereiken is in dit deelprogramma gekozen voor de inzet van vernieuwende materiële werkaanpassingen (persoonlijke hulpmiddelen, speciaal gereedschap, cursussen, aanpassingen aan meubilair, aan machines of aan werkruimten of gebouwen), waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe of bestaande technologie.

Voorstellen voor projecten moeten binnen één van de volgende aandachtsgebieden passen:

 • optimalisering van de werkplek door individuele instelbaarheid of door afwisseling in werkhouding en taken;

 • materiële werkaanpassingen ter ondersteuning van perceptie, cognitie en leren;

 • verbetering van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de werkplek.

De drie aandachtsgebieden zijn ontleend aan het document 'Oplossingsrichtingen voor nieuwe materiële werkaanpassingen' dat op 27 april 1999 is verschenen en uitgegeven wordt in de publikatiereeks van het programma.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen voorgestelde projecten te resulteren in een werkend prototype van een innovatieve materiële werkaanpassing. Innovatief houdt daarbij in dat een soortgelijk product (nog) niet verkrijgbaar is en ook (nog) niet in ontwikkeling is. Om een goede afstemming van vraag en aanbod te waarborgen dient een gebruikerstest deel uit te maken van de projectactiviteiten.

Voorgestelde projecten moeten zoveel mogelijk gericht zijn op de arbeids(re)integratie van een relatief grote groep mensen met een (dreigende) arbeidshandicap. In het project-plan dient onder meer een onderbouwde raming van mogelijke besparingen op uitgaven voor sociale zekerheid te zijn opgenomen.

Materiële werkaanpassingen die universeel toepasbaar zijn en derhalve ook kunnen worden ingezet voor mensen zonder handicap, hebben een pre (`design for all').

De projectindieners behoeven niet zelf ervaren of betrokken te zijn bij (re)integratieprocessen van arbeidsgehandicapten. Hoe dan ook moet in de projectvoorstellen enige vorm van samenwerking tot uitdrukking komen met intermediairen als patiëntenverenigingen, de gehandicaptenraad, arbeidsbureaus, sectorraden, werkgeversverenigingen of arbodiensten.

Het deelprogramma wordt begeleid door een projectgroep waarin de Ministeries van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelnemen. Daarnaast zijn ook andere organisaties en functionarissen vertegenwoordigd, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, uitvoerende instellingen op het terrein van de sociale zekerheid, ergonomen en belangenorganisaties van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.

Terug naar begin van de pagina