Elimineren stakingswinst uit grondslag Waz

[Regeling vervallen per 20-07-2006.]
Geldend van 08-03-2001 t/m 19-07-2006

Elimineren stakingswinst uit grondslag Waz

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In artikel 72 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (hierna: Waz) is bepaald dat het premie-inkomen het gezamenlijke bedrag is van de in het kalenderjaar genoten winst uit onderneming, winst uit binnenlandse onderneming en zuivere inkomsten uit buiten dienstbetrekking verrichte tegenwoordige arbeid.

Tot de winst uit onderneming behoort ook de winst behaald met of bij het staken van een onderneming of een gedeelte van een onderneming (hierna: stakingswinst).

Stakingswinst behoort echter niet tot de uitkeringsgrondslag voor de Waz.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij ministeriële regeling van 18 december 2000, nr. SV/AVF/2000/84719d, Stcrt. 2000, 248 (VN2000/5.12.10) de Regeling premieheffing Waz met ingang van 1 januari 2001 gewijzigd. Daarmee is bereikt dat stakingswinst niet langer tot de premiegrondslag voor de Waz wordt gerekend.

Inmiddels heeft de staatssecretaris van SZW te kennen gegeven dat hij de Regeling premieheffing Waz zodanig zal aanpassen dat de stakingswinst ook in de jaren 1998 tot en met 2000 buiten de grondslag voor de Waz blijft.

Na overleg met de staatssecretaris van SZW keur ik goed dat de inspecteurs van de Belastingdienst vooruitlopend op die aanpassing verzoeken met betrekking tot de jaren 1998, 1999 en 2000 om stakingswinst buiten het premie-inkomen voor de Waz te laten, inwilligen.

Reeds opgelegde aanslagen over die jaren kunnen desgevraagd met inachtneming van het vorenstaande worden verminderd.

Terug naar begin van de pagina