Verordening HPA fonds uien 2001

[Regeling materieel uitgewerkt per 06-07-2008.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 26-10-2002 t/m 31-12-2014

Verordening HPA fonds uien 2001

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft, gelet op de artikelen 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 16 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997, gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden, op 8 maart 2001 de volgende verordening vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Er is een Fonds uien dat deel uitmaakt van het vermogen van het Hoofdproductschap Akkerbouw.

  • 2 Het dagelijks bestuur van het hoofdproductschap beheert dit fonds.

  • 3 De baten van het fonds bestaan uit:

    • a. de opbrengst van de heffing uit hoofde van de Heffingsverordening HPA fonds uien 2001;

    • b. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten laste van het fonds kan het bestuur van het hoofdproductschap, op voorstel van de Commissie Teeltaangelegenheden, subsidies en bijdragen verlenen in het belang van de teelt en afzet van uien.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2001.

Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 maart 2001, treedt zij in werking de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 april 2001.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA fonds uien 2001.

Voor het bestuur

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 17 oktober 2002.

Terug naar begin van de pagina