Import- en exportrestricties mond- en klauwzeer 2001

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 09-09-2001 t/m 23-01-2004

Import- en exportrestricties mond- en klauwzeer 2001

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEg L 224),Beschikking van de Commissie met als kenmerk SANCO/1043/2001-Rev. 3, houdende wijziging van de Beschikking van de Commissie 2000/172 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk en houdende intrekking van Beschikking 2001/145, de artikelen 30 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 In zoverre in afwijking van de Regeling handel levende dieren en levende producten, is het verboden paarden al dan niet van oorsprong afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk naar of uit Nederland te vervoeren.

  • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien wordt voldaan aan artikel 12, vierde lid, van de Beschikking 2001/356/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 mei 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk en houdende intrekking van Beschikking 2001/172/EG (PbEG L 125).

Artikel 1a

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Een vervoermiddel dat kennelijk bestemd is voor het vervoeren van paarden en vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland wordt gebracht, wordt, indien het ongeladen Nederland binnenkomt, onmiddellijk gereinigd en ontsmet op een op grond van artikel 23, eerste lid, van de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000 geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor vervoermiddelen.

  • 2 Een vervoermiddel dat kennelijk bestemd is voor het vervoeren van paarden en vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland wordt gebracht, wordt, indien het geladen Nederland binnenkomt, onmiddellijk na lossing gereinigd en ontsmet op een op grond van artikel 23, eerste lid, van de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000 geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor vervoermiddelen.

Artikel 1b

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De vervoerder legt binnen 24 uur na binnenkomst in Nederland aan het centrale meldpunt Ricovee, faxnummer: 0528-225252, een bewijs over, inhoudende dat de in artikel 1a bedoelde reiniging en ontsmetting heeft plaatsgevonden.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde bewijs is te allen tijde in het vervoermiddel aanwezig.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt op 8 maart 2001 om 18.30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Import- en exportrestricties mond- en klauwzeer 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina