Besluit tijdelijke toekenning van nummers voor mobiele telefonie

Geldend van 10-03-2001 t/m heden

Besluit tijdelijke toekenning van nummers voor mobiele telefonie

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4.2, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt onder nummerplan verstaan het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten.

Artikel 2

  • 1 Het college kan, in afwijking van het bepaalde in bijlage 1 van het nummerplan, voor de bestemming mobiele telefonie, een tiencijferig nummer toekennen beginnende met de cijfers 063.

  • 2 De mogelijkheid om op grond van dit besluit nummers toe te kennen als bedoeld in het eerste lid vervalt op de datum van inwerkingtreding van het in voorbereiding zijnde besluit tot wijziging van het nummerplan met dezelfde strekking als dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijke toekenning van nummers voor mobiele telefonie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina