Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001

Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 06-03-2001 t/m heden

Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding

Als gevolg van een onjuiste behandeling van belastbaar inkomen uit box 3 is voor een aantal belastingplichtigen de voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001 tot een te hoog bedrag vastgesteld. Het gaat om twee groepen van gevallen. Er zijn in de eerste plaats voorlopige aanslagen opgelegd waarbij het historisch belastbaar inkomen geheel is toegerekend aan box 1 terwijl een deel van dat inkomen feitelijk thuishoort in box 3. Voorts zijn aan degenen die met betrekking tot 2000 belastingplichtig waren voor de vermogensbelasting voorlopige aanslagen opgelegd waarbij geschatte inkomsten zowel zijn toegerekend aan box 1 als aan box 3. Het betreft in beide gevallen zogenoemde AVAR-aanslagen, opgelegd met dagtekening 31 januari 2001. De belastingdienst heeft, gelet op het vorenstaande, belastingplichtigen erop gewezen dat de voorlopige aanslag mogelijk tot een te hoog bedrag is vastgesteld. Bij het aanslagbiljet is een concept-bezwaarschrift gevoegd.

2. Vergoeding van kosten van bezwaar

Ingeval de voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001 tot een te hoog bedrag is vastgesteld als gevolg van een onjuiste behandeling van belastbaar inkomen uit box 3 en de belastingdienst de voorlopige aanslag vermindert op grond van een daartegen gemaakt bezwaar, komen voor vergoeding in aanmerking de kosten van rechtsbijstand die redelijkerwijs zijn gemaakt in verband met de behandeling van het bezwaar. Dit vloeit voort uit het van toepassing zijnde besluit van 10 juni 1998, nr. AFZ98/1467M, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 2 mei 2000, nr. BOB2000/658M.

3. Verzoeken om vergoeding van kosten

Voor een vlotte afwikkeling van een verzoek om de vergoeding van de kosten van bezwaar dient het verzoek te bevatten het nummer van de aanslag waartegen bezwaar is gemaakt, de declaratie van de ingeschakelde adviseur en de specificatie van de declaratie. Duidelijk moet blijken welke adviseur tegen welk (uur)tarief (gedurende welke tijd) werkzaamheden heeft verricht in verband met de behandeling van het bezwaar. Een verzoek om de vergoeding van kosten wordt ingediend bij de eenheid van de belastingdienst die bevoegd is voor de belastingplichtige.

Naar boven