Instellingsbesluit Adviescommissie Ontheffingen (afleggen toetsen kwaliteitstraject tolken en vertalers)

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-07-2001 t/m 01-01-2005

Instellingsbesluit Adviescommissie Ontheffingen (afleggen toetsen kwaliteitstraject tolken en vertalers)

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende,

dat in het rapport van de Werkgroep tolk- en vertaaldiensten `Met recht tolken en vertalen', onder meer de aanbeveling wordt gedaan uniforme kwaliteits- en opleidingseisen te stellen aan tolken en vertalers en dat daarom wordt geadviseerd hiertoe een opleidingsstructuur te (laten) ontwikkelen,

dat tolken en vertalers die bepaalde opleidingen met goed gevolg hebben afgelegd ontheffing moeten kunnen krijgen van de toetsen van het kwaliteitstraject,

dat in verband hiermee het wenselijk is een Adviescommissie Ontheffingen in te stellen.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

Er is een Adviescommissie Ontheffingen (hierna: de commissie).

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2005]

De commissie heeft tot taak de staatssecretaris te adviseren of aan de succesvolle afronding van andere opleidingen dan genoemd in de brief van 20 juni 2000 met kenmerk 5033567/DBZ/00 het recht moet worden verbonden op ontheffing van het afleggen van de in de genoemde brief beschreven toetsen van het kwaliteitstraject tolken en vertalers.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2005]

De commissie brengt haar advies uit op basis van curriculum en eindtermen van opleidingen als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4

[Vervallen per 02-01-2005]

De commissie is als volgt samengesteld:

lid tevens voorzitter:

dhr. dr. J.H.A.L. de Jong, Language Testing Services.

leden:

dhr. prof. dr. A.J. van Essen, Rijksuniversiteit Groningen;

dhr. dr. E. Hertog, Lessius Hogeschool Antwerpen;

mw. dr. E.M.F. Koch, Werger & Koch.

secretaris:

mw. mr. W.M. Garnier, ministerie van Justitie, Kwaliteitsbureau Tolken en Vertalers.

adjunct-secretaris:

mw. M.E. van Heurck-Horstman, ministerie van Justitie, Kwaliteitsbureau Tolken en Vertalers.

Artikel 5

[Vervallen per 02-01-2005]

De voorzitter en leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Artikel 7

[Vervallen per 02-01-2005]

De commissie zal worden ontbonden per 01-01-2002.

Als op deze datum de werkzaamheden nog niet zijn beëindigd kan de staatssecretaris de commissie verzoeken haar werkzaamheden voort te zetten. De commissie wordt dan ontbonden na beëindiging van haar werkzaamheden dan wel op een door de staatssecretaris bepaalde datum.

Den Haag, 5 maart 2001

De

Staatssecretaris

van Justitie,
namens deze,
De

directeur Bestuurszaken

,

M.J. Kuipers

Terug naar begin van de pagina