Vaststelling actieplan Piek 2001

Geldend van 14-04-2001 t/m heden

Vaststelling actieplan Piek 2001

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Na overleg met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger (Stcrt. 1997, 133);

Besluit:

Artikel I

Vast te stellen het actieplan Piek 2001 van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger verkeer en vervoer, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlagen.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Deze regeling zal, met uitzondering van de bijlagen, in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen worden bekendgemaakt door terinzagelegging ten kantore van de Minister van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1-6 te Den Haag.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina