Scholingsfaciliteitenregeling Ministerie van Justitie 2001

[Regeling vervallen per 25-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geldend van 30-03-2001 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Justitie, houdende regels betreffende scholing op initiatief van de ambtenaar waarbij de dienst is gebaat

De Minister van Justitie;

Gelet op artikel 60, derde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement,

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 25-06-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. betrokkene:

de ambtenaar in de zin van het Algemeen Rijksambtenarenreglement werkzaam bij het Ministerie van Justitie;

b. scholing:

een opleiding, cursus of studie die de betrokkene op eigen initiatief gaat volgen en waarbij de dienst is gebaat;

c. scholingsfaciliteiten:

scholingsverlof als bedoeld in artikel 3 van dit besluit of een tegemoetkoming in de scholingskosten als bedoeld in artikel 4 van dit besluit;

d. bevoegd gezag:

de Minister van Justitie;

e. ontslag:

elke volledige beëindiging van de aanstelling van betrokkene bij het Ministerie van Justitie, anders dan door overlijden van betrokkene.

Artikel 2. Algemene voorwaarden

[Vervallen per 25-06-2010]

 • 1 De betrokkene die voor scholingsfaciliteiten in aanmerking wenst te komen, dient een aanvraag daartoe voor de aanvang van de studie in bij het bevoegd gezag. Hij laat deze aanvraag vergezeld gaan van de voor de beoordeling door het bevoegd gezag noodzakelijke gegevens en van een schatting van de te maken scholingskosten.

 • 2 Het bevoegd gezag kan, alvorens scholingsfaciliteiten te verlenen, een studieadvies inwinnen. Tenzij een dergelijk advies wordt ingewonnen op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van het rijk.

 • 3 Scholingsfaciliteiten worden verleend voor maximaal de normaal te achten duur van de studie. Het bevoegde gezag kan deze termijn verlengen.

 • 4 Verleende scholingsfaciliteiten kunnen - al dan niet tijdelijk - worden ingetrokken indien de betrokkene niet in die mate studeert of vorderingen maakt dat hij in staat kan worden geacht de studie binnen de normaal te achten termijn te voltooien.

 • 5 De intrekking geschiedt niet indien de betrokkene aannemelijk maakt dat deze omstandigheid niet aan hem zelf te wijten is.

Artikel 3. Scholingsverlof

[Vervallen per 25-06-2010]

 • 1 Tenzij het belang van een goede dienstuitoefening zich daartegen verzet, kan aan de betrokkene in de periode waarin hij scholing volgt scholingsverlof worden verleend voor ten hoogste een tiende deel van zijn gemiddelde arbeidsduur per week.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan scholingsverlof worden verleend op de dag waarop wordt deelgenomen aan een examen of een tentamen, dat aan het einde van de scholing is gelegen dan wel volgt op een duidelijk afgerond onderdeel van de scholing.

 • 3 Ter voorbereiding op examens of tentamens als bedoeld in het tweede lid kan per studiejaar bovendien scholingsverlof worden verleend voor maximaal de helft van de gemiddelde arbeidsduur per week van de betrokkene.

Artikel 4. Tegemoetkoming in scholingskosten

[Vervallen per 25-06-2010]

 • 1 Voor een tegemoetkoming tot maximaal 50% komen uitsluitend in aanmerking:

  • a. de noodzakelijk gemaakte reiskosten op basis van het laagste tarief van het gebruikte middel van openbaar vervoer, waarvan redelijkerwijs gebruik gemaakt kan worden, voor zover de ambtenaar voor deze kosten niet reeds uit andere hoofde een vergoeding geniet dan wel de noodzakelijk gemaakte kosten als bedoeld in artikel 8 van het Reisbesluit binnenland indien redelijkerwijs geen gebruik kan worden gemaakt van openbaar vervoer;

  • b. de noodzakelijk gemaakte cursus- en lesgelden alsmede de examen- en diplomakosten;

  • c. de aanschaffingskosten van het verplicht gestelde studiemateriaal;

  • d. de werkelijk gemaakte kosten, welke in verband met het afleggen van een examen noodzakelijkerwijs worden gemaakt voor nachtverblijf en het gebruik van maaltijden, met dien verstande dat de daarvoor in artikel 5 van de Reisregeling binnenland geldende bedragen niet worden overschreden.

 • 2 Een tegemoetkoming in scholingskosten wordt eerst verleend nadat de betrokkene schriftelijk heeft verklaard dat hij bekend is met de verplichting tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling, bedoeld in artikel 5.

Artikel 5. Terugbetaling tegemoetkoming scholingskosten

[Vervallen per 25-06-2010]

 • 1 De betrokkene is verplicht tot terugbetaling van de aan hem verleende tegemoetkoming in de scholingskosten:

  • a. bij onvoldoende resultaat in de scholing en bij tussentijds afbreken van de scholing, indien dit aan eigen schuld of toedoen van de betrokkene is te wijten;

  • b. bij ontslag tijdens het volgen van de scholing;

  • c. bij ontslag binnen een termijn van maximaal drie jaren na het met voldoende resultaat afronden van de scholing, tenzij de betrokkene binnen een maand na zijn ontslag elders in dienst treedt binnen de Rijksdienst of aansluitend aan zijn ontslag recht heeft op een uitkering op grond van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ouderdomspensioen.

 • 2 De in het vorige lid bedoelde verplichting tot terugbetaling wordt beperkt:

  • a. in gevallen bedoeld in het eerste lid, onder a en b, tot het bedrag dat is verleend over het tijdvak van drie jaren, voorafgaande aan de datum waarop de desbetreffende omstandigheid zich heeft voorgedaan;

  • b. in het geval bedoeld in het eerste lid, onder c, voor elke maand die ontbreekt aan de daarin genoemde termijn, tot 1/36 gedeelte van de scholingskosten per ontbrekende maand.

Artikel 6. Hardheidsclausule

[Vervallen per 25-06-2010]

In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 25-06-2010]

Artikel 7

[Vervallen per 25-06-2010]

Het Besluit van 28 april 1997, kenmerk 619776/97/DP&O wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 25-06-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 25-06-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Scholingsfaciliteitenregeling Ministerie van Justitie 2001.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling wordt verder als Bijlage 8.5 opgenomen in het Handboek Algemeen Personeelsbeleid.

Den Haag, 1 maart 2001

De

Minister

van Justitie,
Namens deze,
De

plv. secretaris-generaal

,

M.M. Frequin

Terug naar begin van de pagina