Regeling tegemoetkoming SFM-premielasten

[Regeling vervallen per 01-11-2010.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-10-2010

Regeling tegemoetkoming SFM-premielasten

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. SFM:

Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij;

c. verzekering:

verzekering voor arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 2 van het verzekeringsreglement van het SFM;

d. maatschapsovereenkomst:

overeenkomst als bedoeld in artikel 452 q van het Wetboek van Koophandel of artikel 1655 van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek;

e. visser:

natuurlijke persoon die de visserij uitoefent aan boord van een vissersvaartuig.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2010]

De minister kan met inachtneming van de volgende bepalingen aan vissers op aanvraag subsidie verlenen ter zake van een tegemoetkoming in premielasten van de verzekering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2010]

De subsidie bedraagt ten hoogste € 2677,30 per visser, maar in ieder geval niet meer dan het bedrag van de voor de verzekering voor het jaar 2000 aan het SFM verschuldigde en betaalde premie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2010]

Een subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt slechts verleend aan een visser, die in het jaar 2000:

 • a. de visserij heeft uitgeoefend aan boord van een vissersvaartuig op basis van een maatschapsovereenkomst;

 • b. in Nederland belastingplichtig was op grond van de Nederlandse belastingwetgeving;

 • c. verzekerde was bij het SFM en de voor de verzekering voor het jaar 2000 verschuldigde premie heeft afgedragen;

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2010]

 • 1 De minister maakt in de Staatscourant de periode bekend waarin aanvragen tot subsidieverlening kunnen worden ingediend.

 • 2 De minister stelt voor de aanvraagperiode, bedoeld in het eerste lid, een subsidieplafond vast voor de op grond van de regeling te verstrekken subsidies. Het besluit tot vaststelling van het subsidieplafond wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

 • 3 De minister verdeelt de beschikbare bedragen in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag volledig is, als datum van ontvangst geldt.

 • 4 Indien door toewijzing van de aanvragen met dezelfde datum van ontvangst het subsidieplafond zou worden overschreden, geschiedt toewijzing aan de hand van het rangschikken van de aanvragen, waarbij telkenmale de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor toewijzing in aanmerking komt. De rangschikking vindt plaats volgens loting, welke geschiedt door een door de minister aan te wijzen notaris.

 • 5 Voor de toepassing van het vierde lid komen uitsluitend aanvragen in aanmerking ten aanzien waarvan als datum van ontvangst geldt de dag waarop het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-11-2010]

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend bij het Productschap Vis.

 • 2 Een aanvraag tot subsidieverlening gaat vergezeld van:

  • a. een kopie van de maatschapsovereenkomst, als bedoeld in artikel 4, onderdeel a, waaruit blijkt met welk vissersvaartuig door de aanvrager de visserij wordt uitgeoefend;

  • b. een kopie van de polis van de verzekering, waaruit blijkt dat de aanvrager in het jaar 2000 was verzekerd bij het SFM;

  • c. een bewijs van belastingplichtigheid in Nederland;

Artikel 7

[Vervallen per 01-11-2010]

De minister geeft een beschikking tot subsidieverlening binnen acht weken na afloop van de aanvraagperiode waarin de aanvraag is ingediend. Indien deze termijn niet kan worden gehaald, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking tegemoet kan worden gezien.

Artikel 8

[Vervallen per 01-11-2010]

 • 1 Subsidie wordt verleend onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 • 2 De beslissing tot verlening van subsidie kan worden ingetrokken of gewijzigd indien dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van de goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor deze regeling of het uitblijven daarvan.

Artikel 9

[Vervallen per 01-11-2010]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling tegemoetkoming SFM-premielasten.

Artikel 10

[Vervallen per 01-11-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina