Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond Regeling tegemoetkoming SFM-premielasten

[Regeling vervallen per 01-11-2010.]
Geldend van 04-03-2001 t/m 31-10-2010

Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond Regeling tegemoetkoming SFM-premielasten

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij;

Gelet op artikel 4 van de Kaderwet LNV-subsidies en de Subsidieregeling,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2010]

Als periode waarvoor een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling tegemoetkoming SFM-premielasten wordt vastgesteld de periode van 5 maart tot 2 april 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina