Delegatie bevoegdheid subsidieverlening Regeling tegemoetkoming SFM-premielasten

[Regeling vervallen per 01-11-2010.]
Geldend van 04-03-2001 t/m 31-10-2010

Delegatie bevoegdheid subsidieverlening Regeling tegemoetkoming SFM-premielasten

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Kaderwet LNV-subsidies,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2010]

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij delegeert, overeenkomstig artikel 4, derde lid, van de Kaderwet LNV-subsdies, zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten op basis van de Regeling tegemoetkoming SFM-premielasten met betrekking tot aanvragen tot subsidieverlening aan de voorzitter van het Productschap Vis.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina