Regeling watergehalte pluimveevlees

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 10-03-2001 t/m 31-12-2009

Regeling watergehalte pluimveevlees

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 14 bis, eerste en zevende lid, en 14 ter, eerste en vierde lid, van verordening (EG) nr. 1072/2000 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1538/91 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (PbEG L119);

Gelet op artikel 19 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Het is verboden om bevroren en diepgevroren kuikens als bedoeld in artikel 14 bis, eerste lid, van verordening (EEG) nr. 1538/91 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 juni 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (PbEG L 143) en verse, bevroren en diepgevroren delen van pluimvee als bedoeld in artikel 14 ter, eerste lid, van eerstgenoemde verordening, afkomstig uit een land, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, binnen Nederland te brengen, indien het gehalte aan water daarvan het technisch onvermijdelijke gehalte, vastgesteld volgens de in bijlage V, VI of VI bis van eerstgenoemde verordening beschreven analysemethodes, overschrijdt.

  • 2 Bevroren en diepgevroren kuikens en verse, bevroren en diepgevroren delen van pluimvee als bedoeld in het eerste lid, die niet voldoen aan de in dat lid gestelde eisen mogen slechts binnen Nederland worden gebracht, indien deze zijn geëtiketteerd overeenkomstig artikel 14 bis, zevende lid, en 14 ter, vierde lid, van de in het eerste lid genoemde verordening.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling watergehalte pluimveevlees.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina