Wijzigingsbesluit bij het Mandaatbesluit dienstonderdelen openbaar ministerie

[Regeling vervallen per 14-08-2012.]
Geldend van 01-03-2001 t/m 13-08-2012

Wijzigingsbesluit bij het Mandaatbesluit dienstonderdelen openbaar ministerie

Het College van procureurs-generaal,

Overwegende dat, in verband met de per 1 januari 1998 gewijzigde beheersstructuur, bij Mandaatbesluit openbaar ministerie d.d. 15 december 1997 het College van procureurs-generaal mandaat is verleend voor het budget, het personeels- en formatiebeheer en de arbeidsomstandigheden;

Overwegende dat het College, krachtens artikel 9 van het Mandaatbesluit openbaar ministerie van 15 december 1997, bij Mandaatbesluit dienstonderdelen openbaar ministerie d.d. 15 december 1997 ondermandaat heeft verleend aan de hoofden van de dienstonderdelen van het openbaar ministerie, die zijn aangewezen als integraal manager voor hun onderdeel;

Overwegende dat het in verband met de positionering van het bureau verkeershandhaving openbaar ministerie (BVOM) als dienstonderdeel bij het openbaar ministerie per 1 maart 2001, wenselijk is dat het BVOM als afzonderlijke dienst onder de mandaatstructuur wordt gebracht;

Gehoord de ondernemingsraad van het parket-generaal;

Besluit:

Artikel 1. (definities)

[Vervallen per 14-08-2012]

Onder de dienstonderdelen als weergegeven onder artikel 1, sub c, van het mandaatbesluit dienstonderdelen openbaar ministerie d.d. 15 december 1997 dient tevens begrepen te worden het bureau verkeershandhaving openbaar ministerie (BVOM).

Artikel 2. (inwerkingtreding)

[Vervallen per 14-08-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2001.

Artikel 3. (citeertitel)

[Vervallen per 14-08-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit bij het Mandaatbesluit dienstonderdelen openbaar ministerie.

's-Gravenhage, 27 februari 2001

De

Minister

van Justitie,
namens de minister,
het College van procureurs-generaal,

J.L. de Wijkerslooth

Terug naar begin van de pagina