Wijzigingsbesluit Besluit identificatie en registratie van dieren

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geldend van 29-06-2001 t/m 24-02-2005

Besluit van 23 februari 2001, houdende wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15150, Directie Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juli 2000 (PbEG L 204) tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr.820/97 van de Raad van de Europese Unie en op beschikking nr. 2000/68/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1999 houdende wijziging van Beschikking 93/623/EEG en tot vaststelling van de identificatievoorschriften voor als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen (PbEG L 23)

Gelet opartikelen 4, 76, eerste lid, 96, 108, 110 en 111 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en op artikel 98, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie

De Raad van State gehoord (advies van 9 februari 2001, no. W11.00.0612/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 februari 2001, nr. TRCJZ/2001/2037, Directie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 25-02-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit identificatie en registratie van dieren.]

Artikel II

[Vervallen per 25-02-2005]

De krachtens artikel 2, tweede lid, van het Besluit identificatie en registratie van dieren, zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, vastgestelde voorschriften blijven van kracht totdat overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van het Besluit identificatie en registratie van dieren, zoals dit luidt na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, in deze voorschriften is voorzien.

Artikel IV

[Vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij horende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 februari 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G. H. Faber

Uitgegeven eenentwintigste juni 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina