Stimuleringsregeling professionalisering antidiscriminatiebureaus (ADB's)

[Regeling vervallen per 27-01-2010.]
Geldend van 09-03-2001 t/m 26-01-2010

Stimuleringsregeling professionalisering antidiscriminatiebureaus (ADB's)

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, mede namens de Minister van Justitie,

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 27-01-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 27-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid;

b. antidiscriminatiebureau (ADB):

een op lokaal, bovenlokaal of provinciaal niveau werkende organisatie die ten doel heeft discriminatie te bestrijden, onder meer door personen bij te staan die een klacht hebben met betrekking tot discriminatie;

c. aanvrager:

een gemeente of een provincie die een aanvraag indient op grond van deze regeling, eventueel mede namens een samenwerkingsverband met andere gemeenten;

d. professionalisering:

het realiseren van een aanmerkelijke verbetering van de taakuitvoering van een antidiscriminatiebureau;

e. projectplan:

een door aanvrager in samenwerking met een of meer antidiscriminatiebureaus ontwikkeld plan, waarin wordt uitgewerkt op welke wijze en tegen welke kosten de professionaliteit van dit antidiscriminatiebureau of deze antidiscriminatiebureaus structureel aanmerkelijk verbeterd zal worden;

f. voorstel voor een haalbaarheidsstudie:

een door aanvrager ontwikkeld voorstel waarin wordt uitgewerkt tegen welke kosten welke onderdelen van een te ontwikkelen projectplan nader op hun haalbaarheid bestudeerd moeten worden.

Paragraaf 2. Bepalingen met betrekking tot de bekostiging van projectplannen

[Vervallen per 27-01-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 27-01-2010]

Ter stimulering van de professionalisering van de antidiscriminatiebureaus kan de minister aan een aanvrager een bijdrage verstrekken voor het uitvoeren van een projectplan gericht op de professionalisering van een antidiscriminatiebureau of meer antidiscriminatiebureaus, mits de elementen genoemd in artikel 8, lid 2 zijn opgenomen in het projectplan.

Artikel 3

[Vervallen per 27-01-2010]

Een aanvraag voor bijdrage vergezeld van een projectplan met een looptijd tot uiterlijk 1 augustus 2004 kan worden ingediend van 1 mei 2001 tot 15 juni 2001.

Artikel 4

[Vervallen per 27-01-2010]

 • 1 Op grond van deze regeling is voor de bekostiging van projectplannen en haalbaarheidsstudies in totaal f 3.080.000,- beschikbaar.

 • 2 De op grond van de regeling toe te kennen bijdragen worden beschikbaar gesteld onder het voorbehoud van autorisatie door de begrotingswetgever.

Artikel 5

[Vervallen per 27-01-2010]

De aanvrager komt alleen in aanmerking voor een bijdrage in de noodzakelijke, rechtstreeks aan het projectplan toe te rekenen kosten, die zijn gemaakt en betaald na de datum van toekenning van de bijdrage, met uitzondering van:

 • a. salarissen van personeel van het antidiscriminatiebureau;

 • b. reguliere exploitatiekosten van het antidiscriminatiebureau.

Artikel 6

[Vervallen per 27-01-2010]

De minister kan besluiten een projectplan slechts gedeeltelijk of in gedeelten te bekostigen. Er wordt een maximale bijdrage verstrekt van 90% van de projectkosten. Bij een verstrekking in gedeelten, wordt het verstrekken van een verdere bijdrage afhankelijk gesteld van de voortgang van het project.

Artikel 7

[Vervallen per 27-01-2010]

De bijdrage bedoeld in artikel 2 wordt niet verleend wanneer er geen schriftelijke garantie van de aanvrager bestaat ten aanzien van de continuïteit van het betrokken antidiscriminatiebureau, dan wel de betrokken antidiscriminatiebureaus, voor tenminste twee jaar na afloop van het professionaliseringsproject.

Artikel 8

[Vervallen per 27-01-2010]

 • 1 De aanvraag voor de verlening van een bijdrage voor de in deze regeling bedoelde projectplannen wordt ingediend bij de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op een in de bijlage bij deze regeling vastgesteld formulier.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een projectplan waarin zo nauwkeurig mogelijk is opgenomen:

  • a. een opgave van de nul-situatie en een beschrijving van de doelstellingen van het project, met kwantificeerbare gegevens, en de achtergronden van het project.

  • b. een beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan verbetering van de onderdelen genoemd in het projectvoorstel;

  • c. een tijdsplanning van de activiteiten;

  • d. een gespecificeerde begroting;

  • e. een bekendmaking van de wijze waarop wordt voorzien in toezicht op de uitvoering bij het antidiscriminatiebureau dan wel de antidiscriminatiebureaus.

  • f. een schriftelijke garantie t.a.v. de continuïteit van het antidiscriminatiebureau dan wel de antidiscriminatiebureaus.

  • g. een rapportage betreffende de haalbaarheid van het projectplan, in het bijzonder betreffende het draagvlak bij relevante partners.

  • h. een verklaring waarin aanvrager zich bereid verklaard samen met het betrokken antidiscriminatiebureau deel te nemen aan een te ontwikkelen systeem van benchmarking.

Artikel 9

[Vervallen per 27-01-2010]

 • 1 Aanvragen voor de verlening van bijdrage voor een projectplan worden door de Minister zodanig gerangschikt dat een projectplan, mits deugdelijk opgesteld, hoger wordt gerangschikt naarmate er op meer onderdelen aanmerkelijke verbeteringen zullen worden gerealiseerd. Projecten worden gehonoreerd tot het beschikbare budget genoemd in artikel 4 is uitgeput.

Artikel 10

[Vervallen per 27-01-2010]

 • 1 De ontvanger van de bijdrage is verplicht:

  • a. de activiteiten in het kader van een projectplan ten behoeve waarvan bijdrage is verleend binnen 6 maanden na de datum van de beschikking tot verlening van de bijdrage aan te vangen en overeenkomstig het projectplan, behoudens goedgekeurde wijzigingen, uit te voeren en af te ronden voor 1 augustus 2004.

  • b. uiterlijk 15 maanden na het toekennen van de bijdrage verslag te doen van de voortgang van het project;

  • c. alle overige informatie toe te zenden die de minister nodig heeft om het project en de voortgang ervan te kunnen beoordelen;

  • d. op deugdelijke wijze te voorzien in toezicht op de uitvoering van het bij het projectplan betrokken antidiscriminatiebureau, c.q. de bij het projectplan betrokken antidiscriminatiebureaus;

 • 2 De minister kan de in het eerste lid, sub a bedoelde uitvoeringstermijn met ten hoogste één jaar verlengen indien de ontvanger van de bijdrage uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de einddatum van het project schriftelijk aan de minister om verlenging heeft verzocht en dit gemotiveerd heeft.

 • 3 Wijzigingen in het projectplan gedurende de looptijd van het project zijn slechts toegestaan na voorafgaande goedkeuring door de minister. De minister deelt de ontvanger van de bijdrage mede of en in welke mate de wijziging van het projectplan gevolgen heeft voor de verleende bijdrage of voor de voorschriften.

Artikel 11

[Vervallen per 27-01-2010]

 • 1 De minister stelt een voorschotbedrag ter beschikking bij het verlenen van de bijdrage en stelt, indien de ontvanger van de bijdrage daartoe verzoekt, aanvullende voorschotbedragen ter beschikking, mits blijkt dat de voortgang van het projectplan voldoende is.

 • 2 Het totaal van de verleende voorschotten bedraagt ten hoogste 90% van de bijdrage die wordt verleend volgens de beschikking tot verlening.

Artikel 12

[Vervallen per 27-01-2010]

 • 1 De aanvraag voor de definitieve vaststelling van de bijdrage wordt ingediend bij de directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties op een daartoe vastgesteld formulier binnen vier maanden na het einde van de periode waarvoor een bijdrage werd verleend.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van:

  • a. een verklaring van de ontvanger van de bijdrage dat de activiteiten waarvoor bijdrage is verleend zijn uitgevoerd conform de voorwaarden.

  • b. een verslag van de activiteiten en een financiële verantwoording van het projectplan met daarbij een verklaring van een accountant, als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat is voldaan aan het gestelde in artikel 2, 5 en 10 van deze regeling.

Artikel 13

[Vervallen per 27-01-2010]

De minister stelt na ontvangst van de in artikel 12 genoemde bescheiden binnen vier maanden de definitieve bijdrage vast.

Paragraaf 3. Bepalingen met betrekking tot een haalbaarheidsstudie

[Vervallen per 27-01-2010]

Artikel 14

[Vervallen per 27-01-2010]

De Minister kan aan een aanvrager een bijdrage verstrekken voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie

Artikel 15

[Vervallen per 27-01-2010]

Een aanvraag voor een bijdrage vergezeld van een voorstel voor een haalbaarheidsstudie met een looptijd tot uiterlijk 1 juni 2001 kan worden ingediend van 1 maart 2001 tot 1 april 2001 bij de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op een in de bijlage bij deze regeling vastgesteld formulier.

Artikel 17

[Vervallen per 27-01-2010]

 • 1 De ontvanger van de bijdrage is verplicht de activiteiten in het kader van een eventuele haalbaarheidstudie voor 1 juni 2001 af te ronden en de minister te rapporteren omtrent de uitkomst van de haalbaarheidsstudie.

Artikel 18

[Vervallen per 27-01-2010]

De minister stelt een voorschotbedrag ter beschikking bij het verlenen van de bijdrage welk ten hoogste 100% bedraagt van het bedrag dat wordt verleend volgens de beschikking tot verlening van de bijdrage.

Artikel 19

[Vervallen per 27-01-2010]

 • 1 De aanvraag voor de vaststelling van de definitieve bijdrage wordt uiterlijk 1 september 2001ingediend bij de directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties op een daartoe vastgesteld formulier nadat de activiteiten zijn uitgevoerd ten behoeve waarvan de bijdrage is verleend.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van een rapportage over de resultaten van de haalbaarheidsstudie en een financiële verantwoording.

Artikel 20

[Vervallen per 27-01-2010]

De minister stelt na ontvangst van de in artikel 19 genoemde bescheiden binnen vier maanden de bijdrage vast.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 27-01-2010]

Artikel 21

[Vervallen per 27-01-2010]

Deze regeling treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Artikel 22

[Vervallen per 27-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Stimuleringsregeling professionalisering antidiscriminatiebureaus (ADB's).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel

Aanvraagformulier bijdrage haalbaarheidsstudie professionalisering ADB

[Vervallen per 27-01-2010]

Bijlage 24617.png
Bijlage 24618.png

Aanvraagformulier bijdrage projectplan professionalisering ADB

[Vervallen per 27-01-2010]

Bijlage 24619.png
Bijlage 24620.png

Formulier eindrapportage haalbaarheidsstudie/projectplan* professionalisering ADB

[Vervallen per 27-01-2010]

Bijlage 24621.png
Terug naar begin van de pagina