Zuivelverordening 2000, Bijzondere heffing dierziektebestrijding melkveehouderij

Geldend van 02-06-2001 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 21 februari 2001, houdende bijzondere heffing ten behoeve van dierziektebestrijding in de melkveehouderij (Zuivelverordening 2000, Bijzondere heffing dierziektebestrijding melkveehouderij)

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Gelet op artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 9 van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel;

Besluit:

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 1958, Terminologie, met dien verstande dat wordt verstaan onder:

melk:

in Nederland gewonnen melk;

ontvanger van melk:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van één of meer melkveehouders en terzake betalingen aan de desbetreffende melkveehouders verricht.

Artikel 2

  • 1 Aan melkveehouders kan een bijzondere heffing worden opgelegd ten behoeve van het Fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van melk geleverde hoeveelheden melk.

  • 2 Een bijzondere heffing, als bedoeld in lid 1, kan worden opgelegd als de middelen in het Fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV onvoldoende zijn om de kosten van een uitbraak van een besmettelijke dierziekte te financieren.

  • 3 Het bedrag en de looptijd van de bijzondere heffing wordt door het bestuur bij verordening vastgesteld.

  • 4 De inning en afdracht van de bijzondere heffing vindt plaats door de ontvanger van melk.

Artikel 3

  • 1 Met het oog op de inning en afdracht van de in artikel 2 bedoelde heffing kan aan de ontvangers van melk een heffing worden opgelegd ten behoeve van het Fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV over de door hen van melkveehouders ontvangen melk

  • 2 Het bedrag en de looptijd van de heffing wordt door het bestuur bij verordening vastgesteld.

Artikel 4

  • 1 Aan ondernemers van zuivelfabrieken en boerderij-zuivelbereiders kan een bijzondere heffing worden opgelegd ten behoeve van het Fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten.

  • 2 Een bijzondere heffing, als bedoeld in lid 1, kan worden opgelegd als de middelen in het Fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV onvoldoende zijn om de kosten van een uitbraak van een besmettelijke dierziekte te financieren.

  • 3 Het bedrag en de looptijd van de bijzondere heffing wordt door het bestuur bij verordening vastgesteld.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 6

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2000, Bijzondere heffing dierziektebestrijding melkveehouderij.

Amersfoort, 21 februari 2001

G. van den Berg

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 17 mei 2001 en door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 27 april 2001, nr. TRCJZ/2001/2798.

Terug naar begin van de pagina