Zuivelverordening 2000, Instelling Fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV Fonds melkveehouderij

[Regeling vervallen per 28-05-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]
Geldend van 02-06-2001 t/m 31-12-2004

Verordening van het Productschap Zuivel van 21 februari 2001, houdende instelling van het Fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV (Zuivelverordening 2000, Instelling Fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV)

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 5 lid 1, onder f, van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-05-2005]

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 1958, Terminologie.

Artikel 2

[Vervallen per 28-05-2005]

 • 1 Ter financiering van de uitgaven, die door het productschap aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij worden gedaan ten behoeve van de dierziektebestrijding bij runderen wordt ingesteld het Fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV.

 • 2 De middelen van dit fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap, dat het beheer over het fonds voert en de inkomsten en uitgaven daarvan op een afzonderlijke rekening administreert.

 • 3 De middelen van het fonds worden verkregen uit:

  • a. de opbrengst van heffingen, welke ten behoeve van dit fonds bij of krachtens verordening zijn vastgesteld;

  • b. bijdragen van het Productschap Vee en Vlees;

  • c. het saldo van het Fonds Runderziektenbestrijding van het Landbouwschap;

  • d. de rente op het vermogen van het fonds.

 • 4 Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval de voorzitter als liquidateur optreedt en het bestuur een bestemming geeft aan een eventueel liquidatiesaldo.

Artikel 3

[Vervallen per 28-05-2005]

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2000, Instelling Fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV Fonds melkveehouderij.

Artikel 4

[Vervallen per 28-05-2005]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Amersfoort, 21 februari 2001

G. van den Berg

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Terug naar begin van de pagina