Subsidieplafond Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 30-12-2001 t/m 22-12-2004

Subsidieplafond Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het jaar 2001 voor het verlenen van subsidies als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu wordt vastgesteld op f 15.803.275,- (€ 7.171.213,54).

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het jaar 2001 voor het verlenen van subsidies als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu wordt vastgesteld op f 12.707.431,- (€ 5.766.380,79).

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 februari 2001

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina