Aanpassing bedragen in Besluit woninggebonden subsidies 1995, Besluit locatiegebonden subsidies en Besluit beheer sociale-huursector

Geldend van 21-02-2001 t/m heden

Aanpassing bedragen in Besluit woninggebonden subsidies 1995, Besluit locatiegebonden subsidies en Besluit beheer sociale-huursector

Aan: De Colleges van Burgemeester en Wethouders / De Colleges van Gedeputeerde Staten / De dagelijkse besturen van een budgetbeherend samenwerkingsverband

Geacht college, geacht bestuur,

In het Besluit woninggebonden subsidies 1995 zijn onder andere de categorie woningen in de sociale-bouwsector en de categorie middeldure woningen opgenomen. Voor deze categorieën geldt thans dat de geraamde kosten voor het in eigendom verkrijgen daarvan niet hoger zijn dan f 186.000,-, respectievelijk wel hoger zijn dan f 186.000,-.

In het Besluit locatiegebonden subsidies zijn de categorie woningen in de sociale-bouwsector en de categorie woningen in de marktsector opgenomen. Voor deze categorieën geldt thans dat de geraamde kosten voor het in eigendom verkrijgen niet hoger zijn dan f 186.000,-, respectievelijk wel hoger zijn dan f 186.000,-.

In het Besluit beheer sociale-huursector is sprake van het bouwen van woningen met een gemiddeld stichtingskostenniveau van f 265.000,- door of vanwege één of meer toegelaten instellingen of door of vanwege met haar verbonden rechtspersonen.

Gelet op de prijsontwikkeling van het bouwen van woningen is het wenselijk om met ingang van 1 januari 2001 de verschillende bedragen te wijzigen van f 186.000,- in f 192.000,- en van f 265.000,- in f 274.000,-.

Bij ministeriële regeling worden de bedragen in de genoemde besluiten aangepast. Een afschrift van deze regeling is bij deze circulaire gevoegd.

Ik verzoek de gemeentebesturen om de in hun gemeente werkzame toegelaten instellingen en overige belanghebbenden te informeren over de inhoud van deze circulaire. De genoemde ministeriële regeling wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina