Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 30-09-2010

Besluit van 16 februari 2001 tot regeling van de doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2002 (Interim-besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 november 2000, nr. EB2000/97915, gedaan mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Brandweerwet 1985, artikel 19, tweede lid, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen;

De Raad van State gehoord (advies van 18 januari 2001, nr. W04.00.0570/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 31 januari 2001, nr. EB2001/53045, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. de regionale brandweer: het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Brandweerwet 1985;

 • c. het GHOR-bestuur: het bestuur van het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

 • d. basisbedrag brandweer: het basisbedrag, bedoeld in artikel 2;

 • e. variabel bedrag brandweer: het bedrag, berekend volgens de formule, neergelegd in tabel A van de bij dit besluit behorende bijlage;

 • f. basisbedrag GHOR: het basisbedrag, bedoeld in artikel 2;

 • g. variabel bedrag GHOR: het bedrag, berekend volgens de formule, neergelegd in tabel B van de bij dit besluit behorende bijlage;

 • h. variabel bedrag 1: het bedrag vastgesteld volgens de formule, neergelegd in tabel A van de bij dit besluit behorende bijlage 1;

 • i. variabel bedrag 2: het bedrag vastgesteld volgens de formule, neergelegd in tabel B van de bij dit besluit behorende bijlage 1;

 • j. aantal inwoners: het aantal inwoners van de in de desbetreffende regio's of gebieden liggende gemeenten volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

 • h. bijdrage: het bedrag dat de regionale brandweer en het GHOR-bestuur, ingevolge paragraaf 2, ontvangen.

§ 2. Verdeelsystematiek

[Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2010]

Onze Minister stelt, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), jaarlijks uiterlijk op 1 oktober voor het eerstvolgende jaar de bedragen vast, die als basisbedrag brandweer, basisbedrag GHOR en als variabel bedrag brandweer en variabel bedrag GHOR worden verdeeld over de regionale brandweren en de GHOR-besturen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Onze Minister stelt de jaarlijkse bijdrage aan een regionale brandweer als volgt vast:

  basisbedrag brandweer + variabel bedrag brandweer.

 • 2 Onze Minister stelt de jaarlijkse bijdrage aan een GHOR-bestuur als volgt vast:

  basisbedrag GHOR + variabel bedrag GHOR.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2010]

In verband met extra voorzieningen voor de Waddeneilanden ontvangt de Hulpverleningsdienst Frýslan jaarlijks een bedrag van € 148.839,91 en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een bedrag van € 27.680,59.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2010]

Onze Minister kan aan een regionale brandweer of een GHOR-bestuur een incidentele bijdrage verstrekken.

§ 3. Betaalbaarstelling, besteding en verantwoording

[Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2010]

De betaling van de ingevolge paragraaf 2 berekende bijdrage vindt plaats in vier gelijke termijnen op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2010]

Het bestuur van de regionale brandweer en het GHOR-bestuur besteden de bijdrage aan de uitvoering van taken die hen op grond van de Brandweerwet 1985 en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen zijn toegekend.

Artikel 12

[Vervallen per 01-10-2010]

Het bestuur van de regionale brandweer en het GHOR-bestuur zenden de verantwoordingsinformatie over de besteding van de bijdrage aan Onze Minister op de wijze en binnen de termijn, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van het Besluit financiële verhouding 2001.

Artikel 13

[Vervallen per 01-10-2010]

 • 2 Indien de accountant een afkeurende verklaring of een verklaring met beperking of oordeelsonthouding heeft gegeven, kan Onze Minister de bijdrage voor een volgend jaar verminderen.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 15

[Vervallen per 01-10-2010]

Het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen wordt ingetrokken.

Artikel 16

[Vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en, werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 17

[Vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 februari 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. M. de Vries

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de achtste maart 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage als bedoeld in artikel 1, onderdelen e en g, van het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen

[Vervallen per 01-10-2010]

Tabel A. Brandweer

[Vervallen per 01-10-2010]

Het variabele deel brandweer van het totale budget dat beschikbaar is op grond van het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, wordt verdeeld op grond van de volgende formule, in euro’s, per eenheid afgerond op centen:

[(woonruim * 0,29) + (oppbeb * 22,00) - (OAD * 0,29) + (kernen * 447,00) + (opptot * 1,60) + (hoofdvaar * 5.125,00) + (BRZO * 4.967,02)]*uitkeringsfactor

Structuurkenmerk of maatstaf

Betekenis

Vindplaats structuurkenmerk in bijlage 2 van het Besluit financiële verhouding 2001, of andere bronnen

opptot

totale oppervlakte van gemeente land en binnenwater in hectaren (Jabiwa) + oppervlakte buitenwater (buiwa) in hectaren

tabelnummers 16, 19 en 20

woonruim

aantal woonruimten

tabelnummer 24

oppbeb

oppervlakte van de bebouwing in hectaren

tabelnummer 23

oad

omgevingsadressendichtheid woonruimten

tabelnummer 32

kernen

aantal woonkernen in de gemeente

tabelnummer 36

hoofdvaar

Lengte van hoofdvaarwegen per kilometer, waarbij tevens sprake is van vervoer van gevaarlijke stoffen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Risicoatlas Hoofdvaarwegen

BRZO

Bedrijven met een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen die vallen onder de werking van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO)

Ministerie van VWS, RIVM-bestand BRZO-bedrijven

Uitkeringsfactor

Het quotiënt van het voor de organisatie-eenheid brandweer beschikbare bedrag en de som van de producten die worden verkregen door voor iedere verdeelmaatstaf het aantal eenheden van die maatstaf te vermenigvuldigen met het bij de maatstaf behorende bedrag per eenheid.

 

De vaststelling van het aantal eenheden per structuurkenmerk of maatstaf geschiedt naar de toestand op 1 januari voorafgaand aan het uitkeringsjaar.

Tabel B. GHOR

[Vervallen per 01-10-2010]

Het variabele deel GHOR van het totale budget dat beschikbaar is op grond van het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, wordt verdeeld op grond van de volgende formule, in euro’s, per eenheid afgerond op centen:

[(inwo* 0,21) + (woonruim * 0,68) + (oppbeb * 24,10) + (OAD * 0,095)]* uitkeringsfactor

Structuurkenmerk of maatstaf

Betekenis

Vindplaats structuurkenmerk in bijlage 2 van het Besluit financiële verhouding 2001

inwo

aantal inwoners

tabelnummer 2

woonruim

aantal woonruimten

tabelnummer 24

oppbeb

oppervlakte van de bebouwing in hectaren

tabelnummer 23

oad

omgevingsadressendichtheid woonruimten

tabelnummer 32

Uitkeringsfactor

Het quotiënt van het voor de organisatie-eenheid GHOR beschikbare bedrag en de som van de producten die worden verkregen door voor iedere verdeelmaatstaf het aantal eenheden van die maatstaf te vermenigvuldigen met het bij de maatstaf behorende bedrag per eenheid.

 

De vaststelling van het aantal eenheden per structuurkenmerk of maatstaf geschiedt naar de toestand op 1 januari voorafgaand aan het uitkeringsjaar.

Terug naar begin van de pagina