Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol educatie 2000

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 17-03-2001 t/m 31-07-2008

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol educatie 2000

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 4.1.4. van de Uitvoeringsregeling WEB,

Besluit

Artikel 1. Model financiële verantwoording

[Vervallen per 01-08-2008]

Het model voor de financiële verantwoording educatie 2000 wordt vastgesteld volgens bijlage 1, bij deze regeling.

Artikel 2. Controleprotocol

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het controleprotocol ten behoeve van de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 2 bij deze regeling.

 • 2 Het model voor de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol educatie 2000.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage 1. Model verantwoording

[Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67704.png

Toelichting op de verantwoording over 2000 inzake de Uitvoeringsregeling WEB

punt 2.a

Betreft in 1999 van instellingen terug ontvangen bedragen die niet reeds in 1999 wederom door middel van overeenkomsten zijn verplicht aan instellingen.

Punt 2.d

Betreft lasten educatie die zijn ingezet voor educatieve programma's in het kader van inburgering en als zodanig herkenbaar op de verantwoording inburgering.

Punt 2.e

Betreft baten afkomstig van educatieve programma's inburgering die zijn ingezet voor educatie en als zodanig herkenbaar op de verantwoording inburgering.

punt 3

Betreft bedragen die op grond van over het jaar 2000 afgesloten overeenkomsten in 2000 zijn uitbetaald of ultimo 2000 verschuldigd zijn aan instellingen. Indien in deze overeenkomsten met de instellingen tevens de overgehevelde bedragen uit inburgering zijn begrepen, dienen deze in mindering te worden gebracht op de lasten bij punt 3.

punt 4.a

Betreft het bedrag dat in 2000 is terug ontvangen van instellingen, maar in dat jaar nog niet door middel van overeenkomsten (wederom) is verplicht. Hier kan maximaal het onder punt 2.c vermelde bedrag worden opgenomen.

punt 4.b

Bij de behandeling van de rekening en verantwoording 2000 zal Cfi dit bedrag per beschikking terugvorderen van de gemeente.

Bijlage 2. Controleprotocol Rijksbijdrage Educatie

[Vervallen per 01-08-2008]

1. Aandachtspunten voor de controle

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1.1 Stel vast dat het in de verantwoording opgenomen "totaal verplichte bedragen" uitsluitend betrekking heeft op door de gemeente aan instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve-instellingen) uitbetaalde, c.q. ultimo van het jaar nog verschuldigde, gelden voor educatie-activiteiten gedurende het jaar waarvoor de middelen aan de gemeenten zijn toegekend.

 • 1.2 Stel vast dat de bedragen die de gemeente heeft uitbetaald, c.q. als schuld heeft verantwoord, berusten op één of meer tussen de gemeente en bve-instellingen afgesloten overeenkomsten voor educatie. Deze overeenkomsten moeten voldoen aan de in artikel 2.3.4, tweede lid, van de WEB gestelde eisen. Het gaat om de volgende eisen:

  • a. gedurende de gehele periode waarvoor de rijksbijdrage educatie is toegekend, moet in ieder geval een overeenkomst van kracht zijn.

  • b. de overeenkomst moet tenminste betrekking hebben op:

   • de aard van de activiteiten;

   • het aantal deelnemers, in voorkomende gevallen onderscheiden naar doelgroepen;

   • de periode;

   • de omvang van het bedrag, dan wel de wijze waarop dit berekend wordt;

   • de wijze waarop het bedrag ter beschikking wordt gesteld;

   • de wijze waarop de bve-instelling verantwoording aflegt aan de gemeente;

   • de verplichtingen die de bve-instelling heeft ten aanzien van werkeloosheidsuitkeringen ten behoeve van gewezen personeel, voor zover deze uitkeringen het gevolg zijn van of verband houden met vermindering van de op grond de overeenkomst aangegane verplichtingen van de gemeente ten opzichte van de bve-instelling.

 • 1.3 Stel vast dat de gemeente de rijksbijdrage voor educatie uiterlijk in het jaar volgend op het jaar waarin de middelen zijn terugontvangen van de instelling, heeft besteed.

2. Relevante regelgeving

[Vervallen per 01-08-2008]

 • Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • Uitvoeringsregeling WEB, BVE/DenR-1999/44797 d.d. 3 december 1999 (Gele Katern 1999, nummer 31a);

Bijlage 3. De accountantsverklaring

[Vervallen per 01-08-2008]

Bij de accountantsverklaring moet de hieronder vermelde tekst worden gehanteerd.

ACCOUNTANTSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de door ons gewaarmerkte verantwoording over het jaar 2000, zoals bedoeld in artikel 4.1.4, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling WEB, van de gemeente/samenwerkende gemeenten ……………………… gecontroleerd. De verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders van de gemeente. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verantwoording te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen in Nederland voor controleopdrachten en de aanwijzingen die de Minister in regeling FVE/VJR- 2000/….. (p.m. :kenmerk van voorliggende regeling) heeft gegeven voor deze controle. Volgens de richtlijnen en het controleprotocol dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de in de verantwoording opgenomen gegevens.

Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de verantwoording voldoet aan de volgende eisen:

 • dat de verantwoording is opgesteld overeenkomstig het model zoals vastgesteld met de regeling FVE/VJR- 2000/…… (p.m. : kenmerk van voorliggende regeling);

 • dat de verantwoording getrouw weergeeft de lasten en baten in 2000 met betrekking tot de rijksbijdrage educatie 2000;

 • dat de in de verantwoording opgenomen lasten en baten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de voor educatie in 2000 geldende regelingen.

Deze verklaring is afgegeven ten behoeve van Cƒi, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Plaats en datum :

Naam accountant :

Ondertekening :

Terug naar begin van de pagina