Verbeteringen beloning schoolleiding per 1 maart 2001

Geldend van 01-03-2001 t/m heden

Verbeteringen beloning schoolleiding per 1 maart 2001

Inleiding

In de CAO sector onderwijs 2000 – 2002 is afgesproken het salaris van de schoolleiding in het basisonderwijs (basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs) en het ( voortgezet) speciaal onderwijs te versterken. Onlangs is in het georganiseerd overleg overeenstemming bereikt over de uitwerking van die CAO-afspraak. In deze publicatie wordt voorlichting verstrekt over de nieuwe structuur voor de beloning van de schoolleiding zoals die met ingang van 1 maart 2001 is overeengekomen. De maatregelen die in deze publicatie worden besproken treden in werking met ingang van 1 maart 2001. De bedragen die in deze publicatie of in de bijlagen worden genoemd zijn gebaseerd op het loonpeil van 1 maart 2001.

De in deze publicatie genoemde maatregelen zullen in de maand april 2001 in het CASO systeem worden uitgevoerd met terugwerkende kracht tot 1 maart 2001.

De opbouw van deze publicatie is als volgt:

 • onderdeel 1 bevat de nieuwe voorschriften die per 1 maart 2001 zullen gelden (in bijlage 1 zijn de nieuwe carrièrepatronen per 1 maart 2001 opgenomen);

 • onderdeel 2 bevat specifieke voorschriften voor de omzetting van de oude naar de nieuwe structuur (in bijlage 2 zijn conversietabellen opgenomen op basis waarvan elke directiefunctie kan worden ingepast in de nieuwe carrièrepatronen);

 • onderdeel 3 bevat specifieke informatie over de omzetting van bestaande salarisgaranties .

1. Nieuwe structuur

Eén salarisschaal

Directeuren en adjunct-directeuren worden met ingang van 1 maart 2001 direct ingepast in de salarisschaal die op grond van bijlage 1 bij de desbetreffende functie behoort. Het carrièrepatroon bevat dus één salarisschaal.

Inbouw van de toelage schoolleiding

De toelage die directeuren en adjunct-directeuren ontvangen op grond van artikel I-Q209b van het Rpbo, is in de nieuwe salarisschalen ’ingebouwd’ en derhalve vanaf 1 maart 2001 niet meer als afzonderlijke beloningcomponent zichtbaar.

Salarisschalen directeur

Op de normfunctie directeur is met ingang van 1 maart 2001 salarisschaal DA, DB of DC van toepassing. De nieuwe salarisschalen komen in de plaats van de huidige schalen 10, 11 en 12 inclusief de daarbij horende aanloopschalen. De bij de nieuwe schalen behorende carrièrepatronen zijn ten opzichte van huidige carrièrepatronen verkort en gelineariseerd.

Op niet-normfuncties waarop maximumschaal 12 (adjunct-directeur), 13 resp. 14 en hoofdstuk I-Q van het Rpbo van toepassing zijn, is met ingang van 1 maart 2001 salarisschaal AD, DD of AE resp. DE van toepassing. Voor de conversie van deze categorie personeel op 1 maart 2001 is in deze publicatie geen tabel opgenomen. De betrokkene wordt ingepast op hetzelfde schaalbedrag als voor hem op 1 maart 2001 zou gelden volgens het huidige carrièrepatroon. Indien het schaalbedrag volgens het huidige carrièrepatroon lager is dan het laagste bedrag van salarisschaal AD, DD, DE, geschiedt de inpassing op dit laagste bedrag.

Nieuwe grens voor beloning directeur basisschool vanaf 400 leerlingen

Met ingang van 1 maart 2001 geldt voor directeuren van basisscholen waarvan Y groter of gelijk is aan 400, salarisschaal DC (oud maximumschaal 12) in plaats van DB (oud maximumschaal 11).

Grotescholenuitloop

Voor directeuren van zeer grote scholen gelden twee extra salarisbedragen. Dit wordt zichtbaar gemaakt in de bijlage waar naast het carrièrepatroon van salarisschaal DC, het carrièrepatroon DC + uitloop is opgenomen. De uitloop is bestemd voor directeuren van:

 • basisscholen waarvan Y gelijk is aan of groter is dan 900;

 • speciale scholen voor basisonderwijs waarvan Y gelijk is aan of groter is dan 400 en

 • scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs waarvan Q gelijk is aan of groter is dan 42.

Ook directeuren van scholen waar twee normfuncties directeur worden vervuld (meerhoofdige schoolleiding), krijgen recht op de grotescholenuitloop. Voor deze personeelsleden is een afzonderlijk carrièrepatroon in bijlage 1 opgenomen.

Carrièrepatronen en salarisschalen adjunct-directeur

Voor adjunct-directeuren worden de huidige carrièrepatronen bestaande uit maximumschalen en bijbehorende aanloopschalen, vervangen door nieuwe carrièrepatronen bestaande uit één salarisschaal per functie, de schalen AA, AB en AC. Daarnaast zijn voor de niet-normfunctie de schalen AD en AE opgenomen.

Het carrièrepatroon behorende bij de schalen AA, AB en AC (in het huidige systeem maximumschaal 9, 10 en 11) is met een jaar verkort.

Promotie naar een (hogere) directiefunctie

Met betrekking tot promotie van leraar naar een directiefunctie en van adjunct-directeur naar de functie van directeur is overeengekomen dat de vaststelling van het salaris in het bij de nieuwe functie behorende carrièrepatroon met ingang van 1 maart 2001 een directe verbetering van minimaal 200 gulden moet opleveren ten opzichte van het salaris dat voor betrokkene in de oude functie zou hebben gegolden. Indien dat niet het geval is wordt een extra periodieke verhoging toegekend in de directiesalarisschaal. Het bedrag van ƒ 200,- wordt telkens bij Algemene Salarismaatregel aangepast. Voor de goede orde wordt hier vermeld dat deze afspraak alleen geldt voor de gevallen waarin sprake is van benoeming of aanstelling in een andere functie; het voorgaande is dus niet van toepassing indien uitsluitend op basis van artikel I-Q106 (groei van het aantal leerlingen) een hogere maximumschaal of een gunstiger carrièrepatroon ter beschikking komt.

Voorbeeld:

Leraar salarisschaal A wordt op 1 augustus 2001 benoemd als adjunct-directeur in salarisschaal AB.

Bezoldiging als leraar op 31 juli 2001: salarisschaal A, nummer 10 (ƒ 5059,-).

Bezoldiging als leraar op 1 augustus 2001: salarisschaal A, nummer 11 (ƒ 5124,-).

Op grond van artikel I-P8, vierde lid, wordt betrokkene gerekend vanaf deze positie (ƒ 5124,-) ingepast op het naasthogere bedrag in salarisschaal AB op nummer 4 (ƒ 5216,-). Het verschil ten opzichte van ƒ 5124,- (dit betreft dus de bevorderingsperiodiek) is kleiner dan ƒ200,-. Betrokkene heeft dus recht op een extra periodieke verhoging in salarisschaal AB. Dit betekent dat betrokkene vanaf 1 augustus 2001 bezoldigd wordt volgens nummer 5 van salarisschaal AB (ƒ 5433,-).

Overhevelingstoeslag adjunct-directeuren

In aanvulling op hetgeen in verband met het vervallen van de overhevelingstoeslag in de CAO is afgesproken, zal ook de toelage schoolleiding (IQ-209b Rbpo) voor adjunct-directeuren per 1 janurai 2001 met 1,9% worden verhoogd (deze bedragen waren ƒ 103,- resp. ƒ 206,- en worden ƒ 105,- resp. ƒ 210,-). Met deze verhoging is al rekening gehouden bij het vaststellen van de nieuwe salarisschalen voor adjunct-directeuren per 1 maart 2001. De verhoging over de maanden januari en februari 2001 zal bij de salarisbetaling over maart worden verrekend.

Overzicht

De salarisschaal die bij een bepaalde directiefunctie behoort kan aan de hand van onderstaand overzicht worden bepaald. In bijlage 1 zijn de genoemde carrièrepatronen volledig uitgeschreven.

Normfunctie Directeur basisschool

Y

Salarisschaal

Grotescholen-uitloop

Tot en met 199

DA

Nee

200 tot en met 399

DB

Nee

400 tot en met 899

DC

Nee

900 en hoger

DC

Ja

Normfunctie Directeur speciale school voor basisonderwijs

Y

Salarisschaal

Grotescholen-uitloop

Tot en met 199

DB

Nee

200 tot en met 399

DC

Nee

400 en hoger

DC

Ja

Normfunctie directeur (voortgezet) speciaal onderwijs

Q

Salarisschaal

Grotescholen-uitloop

< 24

DB

Nee

24 ≥ Q < 42

DC

Nee

≥ 42

DC

Ja

Normfunctie adjunct-directeur basisschool

Y

Salarisschaal

Tot en met 399

AA

400 tot en met 899

AB

900 en hoger

AC

Normfunctie adjunt-directeur speciale school voor bo

Y

Salarisschaal

Tot en met 199

AB

200 en hoger

AC

Normfunctie adjunct-directeur speciaal onderwijs

Q

Salarisschaal

Kleiner dan 24

AB

≥ 24

AC

2. Maatregelen in verband met de overgang naar de nieuwe structuur per 1 maart 2001

Vervallen van de toelage schoolleiding

Als gevolg van de uitwerking van de CAO-afspraak om de toelagen voor de schoolleiding op te nemen in de reguliere salarisschalen, komen de afzonderlijke toelagen voor de schoolleiding (thans geregeld in artikel I-Q209b van het Rpbo) met ingang van 1 maart 2001 te vervallen.

Nieuwe grens bij 400 leerlingen

Met ingang van 1 maart 2001 krijgen directeuren van basisscholen waarvan Y gelijk is aan of groter is dan 400 leerlingen recht op bezoldiging volgens het carrièrepatroon behorende bij salarisschaal DC.

Directeuren die op 28 februari werkzaam zijn aan een basisschool waarvan Y gelijk is aan of groter is dan 400 en die op dat moment worden bezoldigd volgens het hoogste bedrag in salarisschaal 11, ontvangen een extra periodieke verhoging indien zij met ingang van 1 maart 2001 overgaan naar het carrièrepatroon behorende bij salarisschaal DC . Deze extra verhoging is verwerkt in de conversietabellen in bijlage 2.

Vaststelling van Y bij de omzetting naar de nieuwe structuur

Om op een eenduidige wijze te kunnen vaststellen welke nieuwe salarisschaal op een functie van toepassing is, wordt bij de conversie eenmalig afgeweken van de ’wachtjarensystematiek’ van artikel I-Q106 van het Rpbo. Uitsluitend het aantal leerlingen dat op de teldatum 1 oktober 1999 stond ingeschreven is bepalend voor de salarisschaal die met ingang van 1 maart bij een directiefunctie behoort. In voorkomende gevallen wordt het salaris eerst met behulp van de conversietabellen in bijlage 2 omgezet naar een salarisbedrag per 1 maart 2001. Vervolgens vindt inpassing plaats in de salarisschaal die op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 1999 op de functie van toepassing is.

Op personeelsleden die op of na 1 maart 2001 in dienst treden blijft wachtjarensystematiek van artikel I-Q106 normaal van toepassing.

Niet-normfuncties

Het vaststellen van de salarisschaal die van toepassing is op een niet-normfunctie behoort tot de taken en verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag. Omdat de huidige salarisstructuur van hoofdstuk I-Q met ingang van 1 maart 2001 zal worden ingetrokken wordt er met nadruk op gewezen dat bevoegde gezagsorganen vóór 1 maart dienen te beslissen welke nieuwe salarisschaal per 1 maart van toepassing is op niet-norm functies die zijn ingedeeld in dat hoofdstuk. Zonder een uitdrukkelijke beslissing van het bevoegd gezag kan, als gevolg van het vervallen van het oude systeem, officieel vanaf 1 maart immers geen bezoldiging van betrokkenen meer plaatsvinden.

In verband met het late uitkomen van de publicatie kan de beslissing ook na 1 maart 2001 worden genomen. De beslissing werkt in dat geval altijd terug tot en met 1 maart 2001.

Bekostiging

Bovenstaande maatregelen kunnen tot gevolg hebben dat directieleden worden ingepast in een salarisschaal die hoger is dan de overeenkomstige maximumschaal in de huidige salarisstructuur terwijl bij de formatietoekenning is uitgegaan van die lagere huidige maximumschaal. Om te voorkomen dat de bevoegde gezagsorganen als gevolg daarvan meer formatierekeneenheden moeten verbruiken mogen zij het fre-verbruik van die functie tot 1 augustus 2001 handhaven op het niveau van 28 februari 2001. Als gevolg van de herziening van de fre-tabel per 1 augustus 2001 is de toekenning van de fre’s per die datum weer in overeenstemming met het daadwerkelijke verbruik.

3. Bestaande garanties die voortvloeien uit een directiefunctie

Bestaande salarisgaranties voor directieleden worden op 1 maart 2001 zodanig omgezet dat zij passen in de nieuwe salarisstructuur voor directieleden. In een aantal gevallen kan de omzetting een financieel voordeel opleveren voor personeelsleden met een salarisgarantie. Voor de goede orde wordt vermeld dat die voordelen niet zijn overeengekomen tijdens de uitwerking van de CAO-afspraken. In enkele gevallen zijn ze echter onvermijdelijk gezien het feit dat in verband met het vervallen van de oude salarisstructuur voor directieleden, een regeling dient te worden getroffen met als uitgangspunt dat personeel met een salarisgarantie tenminste het huidige salaris(uitzicht) dient te behouden.

Toelage schoolleiding.

In de CAO is afgesproken dat bij de vaststelling van de nieuwe salarisschalen voor adjunct-directeuren de toelage schoolleiding van artikel I-Q209b Rbpo zal worden ingebouwd. Daarbij is tevens afgesproken dat bij de vaststelling van de nieuwe salarisschalen voor adjunct-directeuren met maximumschaal 10 van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs wordt uitgegaan van een toelage van 108 gulden (per 1 maart 2001). Voor alle adjunct-directeuren van basisscholen met maximumschaal 9 wordt bij de inbouw uitgegaan van een toelage van 216 gulden (per 1 maart 2001). Bij het vaststellen van de garanties kan zich daardoor de situatie voordoen dat er een garantie wordt vastgesteld inclusief toelage, terwijl feitelijk nooit recht heeft bestaan op die toelage.

In tabel 2 wordt de hoogte van de toelage schoolleiding weergegeven waarop per 1 maart 2001 recht zou hebben bestaan indien deze toelagen niet zouden zijn ingebouwd in de salarisbedragen.

Wat betreft de conversie zijn salarisgaranties in te delen twee categorieën; daarom is deze paragraaf eveneens in twee delen gesplitst:

 • deel a heeft betrekking op andere garanties dan HOS-garanties;

 • deel b heeft betrekking op HOS-garanties.

Deel a: garanties met uitzondering van HOS-garanties

 • 1. Reken het gegarandeerde maximumsalaris en het salarisbedrag waar 28 februari 2001 recht op bestaat om naar het loonpeil van 1 maart 2001 (zie voor de salarisbedragen naar het loonpeil van 1 maart 2001 bijlage 1 en 3 bij de publicatie financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2001 en 1 maart 2001, Uitleg Gele Katern nr. 29, kenmerk AB/A&A/2000/380790) en stel op grond van tabel 2 vast of per 1 maart 2001 recht zou hebben bestaan op een toelage schoolleiding alsmede op welk bedrag recht zou hebben bestaan.

 • 2. Tel voor zover daar op 1 maart 2001 recht op zou hebben bestaan, de toelage schoolleiding op bij zowel het gegarandeerde maximumsalaris als het salarisbedrag waarop 28 februari 2001 recht bestond. Dit alles volgens het loonpeil van 1 maart 2001.

 • 3. Bepaal welke nieuwe salarisschaal in de plaats is gekomen van de salarisschaal waarop oorspronkelijk de garantie is gebaseerd (zie tabel 1).

 • 4. Zoek binnen de bij stap 2 gevonden salarisschaal naar de bedragen die bij stap 2 zijn berekend. Is een bij stap 2 berekend bedrag hoger dan het maximumsalaris van die salarisschaal dan wordt dat bedrag opgezocht in de naasthogere salarisschaal. Indien bij toepassing van deze stap een bedrag niet exact in een gevonden salarisschaal voorkomt, vindt inpassing plaats op het naasthogere bedrag.

De aldus gevonden salarisnummers geven het gegarandeerde maximumsalaris en het nieuwe salaris per 1 maart 2001 weer.

Voorbeeld

Betrokkene is benoemd als directeur met maximumschaal 10 en heeft op grond van een eerder vervulde directiefunctie een garantie op het maximumsalaris van salarisschaal 11 verkregen. Hij wordt bezoldigd volgens nummer 7 van salarisschaal 11.

Berekening via stappenplan

 • 1. Het maximumsalaris van salarisschaal 11 bedraagt per 1 maart 2001 ƒ 8181,--. Zijn salaris wordt met ingang van 1 maart 2001 ƒ 7448,--.

 • 2. De som van het nieuwe maximumsalaris met toelage bedraagt ƒ 8287,--. De som van het salarisbedrag per 1 maart 2001 met de toelage (ƒ 106,--)bedraagt ƒ 7554,--.

 • 3. De garantie wordt gebaseerd op salarisschaal DB (salarisschaal 11 wordt namelijk DB).

 • 4. Het nieuwe maximumsalaris komt niet voor in salarisschaal DB, de garantie wordt daarom vastgesteld op het naasthogere bedrag (ƒ 8475,--) hetgeen gelijk is aan het maximum salarisbedrag van salarisschaal DB. De som van het salarisbedrag per 1 maart met de toelage komt niet voor in salarisschaal DB. Betrokkene wordt ingepast op het naasthogere bedrag: ƒ 7675 (nummer 11).

Deel b: HOS-garanties

 • 1. Pas eerst stap 1 en 2 van het schema bij deel a toe.

 • 2. Bepaal welke nieuwe salarisschaal van toepassing is op de huidige functie

 • 3. Pas vervolgens stap 4 toe van deel a met dien verstande dat de bedragen worden gezocht in de salarisschaal die is gevonden bij stap 2. Stijgt het gegarandeerde maximumsalaris uit boven het maximumbedrag van de bij stap 2 gevonden salarisschaal, dan wordt de garantie met behulp van stap 4 (hieronder) vast gesteld. Kan zowel het salaris per 1 maart 2001 als het gegarandeerde maximum salarisbedrag worden ingepast in de salarisschaal die bij stap 2 is bepaald, dan blijft het HOS-uitzicht slechts in de vorm van een slapend recht bestaan. Het uitzicht dat bij de huidige functie behoort is immers gunstiger dan het HOS-uitzicht.

 • 4. Indien het gegarandeerde maximumsalaris uitstijgt boven de bij stap 2 bepaalde salarisschaal zijn er twee mogelijkheden:

  • a. betrokkene zou per 1 maart geen recht hebben gehad op de toelage schoolleiding volgens art. I-Q209b. In dat geval blijft de oude HOS-garantie in zijn oorspronkelijke vorm bestaan;

  • b. betrokkene zou per 1 maart 2001 wel recht hebben gehad op een toelage schoolleiding. In dat geval wordt het gegarandeerde maximumsalaris ingepast in de naasthogere schaal. Indien het salaris per 1 maart 2001 uitstijgt boven het maximumbedrag van de bij stap 2 gevonden salarisschaal wordt ook dat bedrag ingepast in de naasthogere schaal. Indien een bedrag niet exact in een gevonden salarisschaal voorkomt, vindt inpassing plaats op het naasthogere bedrag.

Voorbeeld

Betrokkene is directeur salarisschaal 10 aan een basisschool, wordt op 28 februari 2001 bezoldigd naar 11.7 van zijn HOS-garantie en heeft aanspraak op een toelage schoolleiding (gebaseerd op maximumschaal 11).

Dit betekent dat hij totaal gerekend naar het loonpeil 1 maart 2001 een bezoldiging geniet van: ƒ 7554,- (11.7 volgens HOS-garantie: ƒ 7448,-- en toelage: ƒ 106). Dit bedrag is hoger dan het maximale bedrag van salarisschaal DA: ƒ 7475,--. De salarisgarantie wordt derhalve vastgesteld in salarisschaal DB op nummer 11: ƒ 7675,--

Tabel 1: de nieuwe indeling van schalen directiepersoneel

WAS

 

WORDT

Salarisschaal

Directeur

Adjunct-directeur

9

AA

10

DA

AB

11

DB

AC

12

DC

AD

13

DD

AE

14

DE

Tabel 2: fictieve toelage schoolleiding per 1-03-2001

Was

Maximum

Toelage

Toelage

 

schaal

Was

Wordt

28-2-2001

 

28-2-2001

1-3-2001

Directeur

10

258,00

265,00

 

11

103,00

106,00

 

9

105,00

216,00

 

9

210,00

216,00

Adjunct-directeur

10

105,00

108,00

Onderdeel 5 bij het Rpbo

 

207,00

212,00

Adjunct-directeur (SO)

10

0,00

108,00

Bijlage 1

Betreft de carrièrepatronen van directeuren, meerhoofdige schoolleiding, adjunct-directeuren en de niet-normfuncties in hoofdstuk I-Q van het Rpbo. Alle in deze bijlage opgenomen bedragen zijn gebaseerd op het loonpeil per 1 maart 2001.

BO = basisschool

SBO = speciale school voor basisonderwijs

SO = (voortgezet) speciaal onderwijs (WEC en WVO deel II)

Directeuren

BO

Y < 200

BO

SBO

SO

Y 200-400

Y <200

Q < 24

BO

SBO

SO

Y 400-900

Y 200-400

Q 24-42

BO

SBO

SO

Y ≥ 900

Y ≥ 400

Q ≥ 42

Niet-normfunctie

Niet-normfunctie

DA

 

DB

 

DC

 

DC + uitloop

DD

 

DE

 

1

5075

1

5275

1

5475

1

5475

1

5543

1

5750

2

5275

2

5675

2

6075

2

6075

2

5954

2

6180

3

5475

3

6075

3

6475

3

6475

3

6381

3

6582

4

5675

4

6275

4

6875

4

6875

4

6784

4

7009

5

5875

5

6475

5

7275

5

7275

5

7234

5

7448

6

6075

6

6675

6

7475

6

7475

6

7448

6

7869

7

6275

7

6875

7

7675

7

7675

7

7658

7

8286

8

6475

8

7075

8

7875

8

7875

8

7869

8

8497

9

6675

9

7275

9

8075

9

8075

9

8072

9

8700

10

6875

10

7475

10

8275

10

8275

10

8286

10

8911

11

7075

11

7675

11

8475

11

8475

11

8497

11

9175

12

7275

12

7875

12

8675

12

8675

12

8700

12

9437

13

7475

13

8075

13

8875

13

8875

13

8911

13

9701

   

14

8275

14

9075

14

9075

14

9175

14

9966

   

15

8475

15

9275

15

9275

15

9437

15

10229

       

16

9475

16

9475

16

9701

16

10507

           

U17

9675

17

9966

17

10794

           

U18

9875

18

10092

18

11088

Meerhoofdige schoolleiding basisschool

BO

Y < 200

BO

Y 200-400

BO

Y 400-900

BO

Y ≥ 900

DA

 

DA

 

DB

 

DB + uitloop

1

5075

1

5075

1

5275

1

5275

2

5275

2

5275

2

5675

2

5675

3

5475

3

5475

3

6075

3

6075

4

5675

4

5675

4

6275

4

6275

5

5875

5

5875

5

6475

5

6475

6

6075

6

6075

6

6675

6

6675

7

6275

7

6275

7

6875

7

6875

8

6475

8

6475

8

7075

8

7075

9

6675

9

6675

9

7275

9

7275

10

6875

10

6875

10

7475

10

7475

11

7075

11

7075

11

7675

11

7675

   

12

7275

12

7875

12

7875

   

13

7475

13

8075

13

8075

       

14

8275

14

8275

       

15

8475

15

8475

           

U16

8675

           

U17

8875

Meerhoofdige schoolleiding aan speciale school voor basisonderwijs

SBO

Y <100

SBO Y 100 – 200

SBO Y 200-400

SBO Y ≥ 400

DB

 

DB

 

DC

 

DC + uitloop

1

5275

1

5275

1

5475

1

5475

2

5675

2

5675

2

6075

2

6075

3

6075

3

6075

3

6475

3

6475

4

6275

4

6275

4

6875

4

6875

5

6475

5

6475

5

7275

5

7275

6

6675

6

6675

6

7475

6

7475

7

6875

7

6875

7

7675

7

7675

8

7075

8

7075

8

7875

8

7875

9

7275

9

7275

9

8075

9

8075

10

7475

10

7475

10

8275

10

8275

   

11

7675

11

8475

11

8475

       

12

8675

12

8675

       

13

8875

13

8875

           

U14

9075

           

U15

9275

Adjunct-directeuren

BO

Y < 400

BO

SBO

SO

Y 400-900

Y < 200

Q < 24

BO

SBO

SO

Y ≥ 900

Y ≥ 200

Q ≥ 24

niet-normfuncties

niet-normfuncties

A

 

AB

 

AC

 

AD

 

AE

 

1

4425

1

4529

1

4631

1

4857

1

5108

2

4637

2

4739

2

4857

2

5108

2

5543

3

4847

3

4965

3

5108

3

5543

3

5954

4

5073

4

5216

4

5325

4

5954

4

6381

5

5324

5

5433

5

5543

5

6180

5

6784

6

5541

6

5651

6

5750

6

6381

6

7234

7

5759

7

5858

7

5954

7

6582

7

7448

8

5966

8

6062

8

6180

8

6784

8

7658

9

6170

9

6288

9

6381

9

7009

9

7869

10

6396

10

6489

10

6582

10

7234

10

8072

11

6597

11

6690

11

6784

11

7448

11

8286

   

12

6892

12

7009

12

7658

12

8497

   

13

7117

13

7234

13

7869

13

8700

       

14

7448

14

8072

14

8911

       

15

7658

15

8286

15

9175

       

16

7869

16

8497

16

9437

       

17

8072

17

8700

17

9701

       

18

8181

18

8911

18

9966

           

19

9175

19

10092

               

20

9304

Bijlage 2. Conversie-overzichten per 1 maart 2001

Directeur basisschool

Huidig: dir BO schaal 10 Y<200

Nieuw: schaal DA

Huidig

Bedrag

Toelage

Totaal

Inpassing

8.0

4209

265

4474

1

5075

10.0

4421

265

4686

1

5075

10.1

4631

265

4896

2

5275

10.2

4857

265

5122

3

5475

10.3

5108

265

5373

4

5675

10.4

5325

265

5590

5

5875

10.5

5543

265

5808

6

6075

10.6

5750

265

6015

7

6275

10.7

5954

265

6219

8

6475

10.8

6180

265

6445

9

6675

10.9

6381

265

6646

10

6875

10.10

6582

265

6847

11

7075

10.11

6784

265

7049

12

7275

10.12

7009

265

7274

13

7475

Huidig: dir BO schaal 11 Y 200 <400

Nieuw: schaal DB

Huidig

Bedrag

Toelage

Totaal

Inpassing

10.0

4421

106

4527

1

5275

10.1

4631

106

4737

1

5275

10.2

4857

106

4963

2

5675

10.3

5108

106

5214

2

5675

10.4

5325

106

5431

3

6075

10.5

5543

106

5649

3

6075

10.6

5750

106

5856

4

6275

11.0

5954

106

6060

4

6275

11.1

6180

106

6286

5

6475

11.2

6381

106

6487

6

6675

11.3

6582

106

6688

7

6875

11.4

6784

106

6890

8

7075

11.5

7009

106

7115

9

7275

11.6

7234

106

7340

10

7475

11.7

7448

106

7554

11

7675

11.8

7658

106

7764

12

7875

11.9

7869

106

7975

13

8075

11.10

8072

106

8178

14

8275

11.11

8181

106

8287

15

8475

Huidig: dir BO schaal 11 Y 400 <900

Nieuw: schaal DC

Huidig

Bedrag

Toelage

Totaal

Inpassing

10.0

4421

212

4633

1

5475

10.1

4631

212

4843

1

5475

10.2

4857

212

5069

1

5475

10.3

5108

212

5320

2

6075

10.4

5325

212

5537

2

6075

10.5

5543

212

5755

3

6475

10.6

5750

212

5962

3

6475

11.0

5954

212

6166

3

6475

11.1

6180

212

6392

4

6875

11.2

6381

212

6593

4

6875

11.3

6582

212

6794

5

7275

11.4

6784

212

6996

5

7275

11.5

7009

212

7221

6

7475

11.6

7234

212

7446

7

7675

11.7

7448

212

7660

8

7875

11.8

7658

212

7870

9

8075

11.9

7869

212

8081

10

8275

11.10

8072

212

8284

11

8475

11.11

8181

212

8393

13

8875

Directeur speciale school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs

(en directeur basisschool schaal 12)

Huidig: dir SBO en SO schaal 11

Nieuw: schaal DB

Huidig

Bedrag

Toelage

Totaal

Inpassing

10.0

4421

0

4421

1

5275

10.1

4631

0

4631

1

5275

10.2

4857

0

4857

2

5675

10.3

5108

0

5108

2

5675

10.4

5325

0

5325

3

6075

10.5

5543

0

5543

3

6075

10.6

5750

0

5750

4

6275

11.0

5954

0

5954

4

6275

11.1

6180

0

6180

5

6475

11.2

6381

0

6381

6

6675

11.3

6582

0

6582

7

6875

11.4

6784

0

6784

8

7075

11.5

7009

0

7009

9

7275

11.6

7234

0

7234

10

7475

11.7

7448

0

7448

11

7675

11.8

7658

0

7658

12

7875

11.9

7869

0

7869

13

8075

11.10

8072

0

8072

14

8275

11.11

8181

0

8181

15

8475

Huidig: dir BO, SBO en SO schaal 12

Nieuw: schaal DC

Huidig

Bedrag

Toelage

Totaal

Inpassing

11.0

5954

0

5954

3

6475

11.1

6180

0

6180

3

6475

11.2

6381

0

6381

4

6875

11.3

6582

0

6582

4

6875

11.4

6784

0

6784

5

7275

11.5

7009

0

7009

5

7275

12.0

7234

0

7234

6

7475

12.1

7448

0

7448

7

7675

12.2

7658

0

7658

8

7875

12.3

7869

0

7869

9

8075

12.4

8072

0

8072

10

8275

12.5

8286

0

8286

11

8475

12.6

8497

0

8497

12

8675

12.7

8700

0

8700

13

8875

12.8

8911

0

8911

14

9075

12.9

9175

0

9175

15

9275

12.10

9304

0

9304

16

9475

Meerhoofdige schoolleiding basisschool

Huidig: dir BO schaal 10 (maximum salarisnummer 10 ) Y<200

Nieuw: BO schaal DA (maximum salarisnummer 11)

Huidig

Bedrag

Toelage

Totaal

Inpassing

8.0

4209

265

4474

1

5075

10.0

4421

265

4686

1

5075

10.1

4631

265

4896

2

5275

10.2

4857

265

5122

3

5475

10.3

5108

265

5373

4

5675

10.4

5325

265

5590

5

5875

10.5

5543

265

5808

6

6075

10.6

5750

265

6015

7

6275

10.7

5954

265

6219

8

6475

10.8

6180

265

6445

9

6675

10.9

6381

265

6646

10

6875

10.10

6582

265

6847

11

7075

Huidig: dir BO schaal 10 (maximum salarisnummer 12) Y 200-400

Nieuw: schaal DA (maximum salarisnummer 13)

Huidig

Bedrag

Toelage

Totaal

Inpassing

8.0

4209

265

4474

1

5075

10.0

4421

265

4686

1

5075

10.1

4631

265

4896

2

5275

10.2

4857

265

5122

3

5475

10.3

5108

265

5373

4

5675

10.4

5325

265

5590

5

5875

10.5

5543

265

5808

6

6075

10.6

5750

265

6015

7

6275

10.7

5954

265

6219

8

6475

10.8

6180

265

6445

9

6675

10.9

6381

265

6646

10

6875

10.10

6582

265

6847

11

7075

10.11

6784

265

7049

12

7275

10.12

7009

265

7274

13

7475

Huidig: dir BO schaal 10 (maximum salarisnummer 12) Y 400-900

Nieuw: schaal DB (maximum salarisnummer 15)

Huidig

Bedrag

Toelage

Totaal

Inpassing

8.0

4209

265

4474

1

5275

10.0

4421

265

4686

1

5275

10.1

4631

265

4896

1

5275

10.2

4857

265

5122

2

5675

10.3

5108

265

5373

2

5675

10.4

5325

265

5590

3

6075

10.5

5543

265

5808

3

6075

10.6

5750

265

6015

4

6275

10.7

5954

265

6219

5

6475

10.8

6180

265

6445

6

6675

10.9

6381

265

6646

7

6875

10.10

6582

265

6847

8

7075

10.11

6784

265

7049

9

7275

10.12

7009

265

7274

10

7475

Huidig: dir BO schaal 11 (maximum salarisnummer 11) Y ≥ 900

Nieuw: schaal DB (maximum salarisnummer 15 + uitloop)

Huidig

Bedrag

Toelage

Totaal

Inpassing

10.0

4421

106

4527

1

5275

10.1

4631

106

4737

1

5275

10.2

4857

106

4963

2

5675

10.3

5108

106

5214

2

5675

10.4

5325

106

5431

3

6075

10.5

5543

106

5649

3

6075

10.6

5750

106

5856

4

6275

11.0

5954

106

6060

4

6275

11.1

6180

106

6286

5

6475

11.2

6381

106

6487

6

6675

11.3

6582

106

6688

7

6875

11.4

6784

106

6890

8

7075

11.5

7009

106

7115

9

7275

11.6

7234

106

7340

10

7475

11.7

7448

106

7554

11

7675

11.8

7658

106

7764

12

7875

11.9

7869

106

7975

13

8075

11.10

8072

106

8178

14

8275

11.11

8181

106

8287

15

8475

Meerhoofdige schoolleiding aan speciale school voor basisonderwijs

Huidig: dir SBO schaal 11 (maximum salarisnummer 6) Y < 100

Nieuw: schaal DB (maximum salarisnummer 10)

Huidig

Bedrag

Toelage

Totaal

Inpassing

10.0

4421

0

4421

1

5275

10.1

4631

0

4631

1

5275

10.2

4857

0

4857

2

5675

10.3

5108

0

5108

2

5675

10.4

5325

0

5325

3

6075

10.5

5543

0

5543

3

6075

10.6

5750

0

5750

4

6275

11.0

5954

0

5954

4

6275

11.1

6180

0

6180

5

6475

11.2

6381

0

6381

6

6675

11.3

6582

0

6582

7

6875

11.4

6784

0

6784

8

7075

11.5

7009

0

7009

9

7275

11.6

7234

0

7234

10

7475

Huidig: dir SBO schaal 11(maximum salarisnummer 7) Y 100-200

Nieuw: schaal DB (maximum salarisnummer 11)

Huidig

Bedrag

Toelage

Totaal

Inpassing

10.0

4421

0

4421

1

5275

10.1

4631

0

4631

1

5275

10.2

4857

0

4857

2

5675

10.3

5108

0

5108

2

5675

10.4

5325

0

5325

3

6075

10.5

5543

0

5543

3

6075

10.6

5750

0

5750

4

6275

11.0

5954

0

5954

4

6275

11.1

6180

0

6180

5

6475

11.2

6381

0

6381

6

6675

11.3

6582

0

6582

7

6875

11.4

6784

0

6784

8

7075

11.5

7009

0

7009

9

7275

11.6

7234

0

7234

10

7475

11.7

7448

0

7448

11

7675

Huidig: dir SBO schaal 12 (maximum salarisnummer 7) Y 200-400

Nieuw: schaal DC (maximum salarisnummer 13)

Huidig

Bedrag

Toelage

Totaal

Inpassing

11.0

5954

0

5954

3

6475

11.1

6180

0

6180

3

6475

11.2

6381

0

6381

4

6875

11.3

6582

0

6582

4

6875

11.4

6784

0

6784

5

7275

11.5

7009

0

7009

5

7275

12.0

7234

0

7234

6

7475

12.1

7448

0

7448

7

7675

12.2

7658

0

7658

8

7875

12.3

7869

0

7869

9

8075

12.4

8072

0

8072

10

8275

12.5

8286

0

8286

11

8475

12.6

8497

0

8497

12

8675

12.7

8700

0

8700

13

8875

Huidig: dir SBO schaal 12 (maximum salarisnummer 7) Y ≥ 400

Nieuw: schaal DC (maximum salarisnummer 13 + uitloop)

Huidig

Bedrag

Toelage

Totaal

Inpassing

11.0

5954

0

5954

3

6475

11.1

6180

0

6180

3

6475

11.2

6381

0

6381

4

6875

11.3

6582

0

6582

4

6875

11.4

6784

0

6784

5

7275

11.5

7009

0

7009

5

7275

12.0

7234

0

7234

6

7475

12.1

7448

0

7448

7

7675

12.2

7658

0

7658

8

7875

12.3

7869

0

7869

9

8075

12.4

8072

0

8072

10

8275

12.5

8286

0

8286

11

8475

12.6

8497

0

8497

12

8675

12.7

8700

0

8700

13

8875

Adjunct directeur

Huidig: adjunct directeur BO schaal 9

Nieuw: adjunct directeur BO schaal AA

Huidig

Bedrag

Toelage

Inpassing

8.0

4209

216

1

4425

8.1

4421

216

2

4637

9.0

4631

216

3

4847

9.1

4857

216

4

5073

9.2

5108

216

5

5324

9.3

5325

216

6

5541

9.4

5543

216

7

5759

9.5

5750

216

8

5966

9.6

5954

216

9

6170

9.7

6180

216

10

6396

9.8

6381

216

11

6597

Huidig: adjunct directeur BO, SBO en SO schaal 10

Nieuw: adjunct directeur schaal AB

Huidig

Bedrag

Toelage

Inpassing

8.0

4209

108

1

4529

10.0

4421

108

1

4529

10.1

4631

108

2

4739

10.2

4857

108

3

4965

10.3

5108

108

4

5216

10.4

5325

108

5

5433

10.5

5543

108

6

5651

10.6

5750

108

7

5858

10.7

5954

108

8

6062

10.8

6180

108

9

6288

10.9

6381

108

10

6489

10.10

6582

108

11

6690

10.11

6784

108

12

6892

10.12

7009

108

13

7117

Huidig: adjunct directeur BO, SBO en SO schaal 11

Nieuw: adjunct directeur schaal AC

Huidig

Bedrag

Toelage

Inpassing

10.0

4421

0

1

4631

10.1

4631

0

1

4631

10.2

4857

0

2

4857

10.3

5108

0

3

5108

10.4

5325

0

4

5325

10.5

5543

0

5

5543

10.6

5750

0

6

5750

11.0

5954

0

7

5954

11.1

6180

0

8

6180

11.2

6381

0

9

6381

11.3

6582

0

10

6582

11.4

6784

0

11

6784

11.5

7009

0

12

7009

11.6

7234

0

13

7234

11.7

7448

0

14

7448

11.8

7658

0

15

7658

11.9

7869

0

16

7869

11.1

8072

0

17

8072

11.11

8181

0

18

8181

Terug naar begin van de pagina