Regeling transport en vernietiging verwerkte dierlijke eiwitten

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geldend van 10-02-2001 t/m 31-07-2004

Regeling transport en vernietiging verwerkte dierlijke eiwitten

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, onder b, van Beschikking nr. 2000/766/EG van de Raad van de Europese Unie van 4 december 2000 betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën en het vervoederen van dierlijke eiwitten (PbEG L 306);

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Tijdelijke regeling verbod dierlijke eiwitten in alle diervoeders landbouwhuisdieren;

Gelet op artikel 19 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Tijdelijke regeling:

Tijdelijke regeling verbod dierlijke eiwitten in alle diervoeders landbouwhuisdieren;

b. verwerkte dierlijke eiwitten:

verwerkte dierlijke eiwitten als bedoeld in artikel 1 van de Tijdelijke regeling;

c. LASER:

Agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2004]

De houder of eigenaar van verwerkte dierlijke eiwitten die is vrijgesteld van het verbod, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Tijdelijke regeling, kan de overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de Tijdelijke regeling op zijn bedrijf aanwezige en gemelde verwerkte dierlijke eiwitten uiterlijk 15 februari 2001 aanmelden bij LASER voor transport ter vernietiging.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2004]

 • 1 De overeenkomstig artikel 2 voor transport aangemelde verwerkte dierlijke eiwitten worden in opdracht van LASER op het bedrijf van de houder of eigenaar opgehaald met door LASER ter beschikking gestelde transportmiddelen.

 • 2 De houder of eigenaar draagt zorg voor de belading van de transportmiddelen overeenkomstig de daartoe gegeven instructies van LASER. Indien de belading door LASER wordt uitgevoerd worden de kosten daarvan in rekening gebracht aan de houder of eigenaar.

 • 3 De kosten van transport en vernietiging van de overeenkomstig artikel 2 aangemelde verwerkte dierlijke eiwitten worden niet in rekening gebracht aan de betrokken houder of eigenaar voor zover de door hem daadwerkelijk aangeboden hoeveelheid de overeenkomstig artikel 2 aangemelde hoeveelheid niet te boven gaat.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2004]

 • 1 De overeenkomstig artikel 2 aangemelde verwerkte dierlijke eiwitten worden voorafgaand aan transport ter vernietiging bemonsterd.

 • 2 In afwijking van artikel 3, derde lid, komen de kosten van transport, opslag en vernietiging voor rekening van de houder of eigenaar, indien blijkt:

  • a. dat de verwerkte dierlijke eiwitten niet voldoen aan de op 14 december 2000 vigerende communautaire en nationale eisen,

  • b. dat de verwerkte dierlijke eiwitten in strijd met het verbod, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Tijdelijke regeling, zijn bereid, be- of verwerkt, aangevoerd, ontvangen, afgeleverd, vervoerd, te koop aangeboden, gekocht of vervreemd,

  • c. dat de houder of eigenaar niet overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de Tijdelijke regeling is vrijgesteld van het verbod, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Tijdelijke regeling met betrekking tot de aangemelde verwerkte dierlijke eiwitten of een deel daarvan.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2004]

 • 1 Voor de aanmelding als bedoeld in artikel 2 maakt de houder of eigenaar van verwerkte dierlijke eiwitten gebruik van een daartoe door LASER vastgesteld formulier dat door betrokkene volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend en vergezeld gaat van alle gevraagde bewijsstukken.

 • 2 Indien de houder van verwerkte dierlijke eiwitten als bedoeld in het eerste lid niet tevens de eigenaar is van de verwerkte dierlijke eiwitten, overlegt hij bij de aanmelding bij LASER een schriftelijke toestemming van de eigenaar terzake.

 • 3 De houder of eigenaar van verwerkte dierlijke eiwitten is verplicht de met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van deze regeling belaste personen desgevraagd alle nadere inlichtingen terstond en naar waarheid te verstrekken.

 • 4 De houder of eigenaar van verwerkte dierlijke eiwitten is verplicht de met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van deze regeling belaste personen alle medewerking te verlenen, die zij nodig achten voor de vervulling van hun taken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling transport en vernietiging verwerkte dierlijke eiwitten.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina