Regeling marifooninstallaties

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling marifooninstallaties

Artikel 1

Een marifooninstallatie als bedoeld in de artikelen 6, zesde lid, en 19, zesde lid, onderdeel d, van het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen wordt overeenkomstig genoemde artikelen goedgekeurd, indien deze in overeenstemming is met de op 6 april 2000 te Basel, overeenkomstig artikel S6 van het Internationale Radioreglement, behorend bij het Internationale Telecommunicatieverdrag, als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, tot stand gekomen Regionale regeling betreffende de marifoondienst in de binnenvaart.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1, mag een zeeschip, met uitzondering van een klein schip, zijn uitgerust met een marifooninstallatie van een type dat voor gebruik in de frequentieband van 156-174 MHz is toegelaten.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina