Vaststelling subsidieplafond 2001 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 14-10-2001 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafond 2001 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2001 worden de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

 • a. f 6 miljoen voor het Groene Hart en Waterland voor subsidies als bedoeld in de artikelen 2, onderdelen a, b, c en d, en 77 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer ten behoeve van de beheers - en landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 46, met uitzondering van bijlage 23;

 • b. f 50 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdelen a, b en c, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer ten behoeve van de beheers- en landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 22, 24 tot en met 28, 31 en 32 tot en met 46 voorzover het subsidieaanvragers betreft, waarvan de beheersovereenkomst, die is vastgesteld op grond van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, de Regeling beheersovereenkomsten 1988, de Regeling beheersovereenkomsten 1993 en de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling, in de periode 31 december 2000 tot en met 30 november 2001 afloopt of is afgelopen en niet meer verlengd kan worden, en die subsidie aanvragen voor:

  • -

   dezelfde percelen, qua ligging en oppervlakte, als in de afgelopen of aflopende beheersovereenkomst;

  • -

   één of meer van de beheers- en landschapspakketten genoemd in bijlage 1 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, en

  • -

   een tijdvak dat ingaat op het moment van aflopen van de beheersovereenkomst.;

 • c. f 0,9 miljoen voor de subsidie bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer ten behoeve van het beheerspakket opgenomen in bijlage 28a;

 • d. f 64,2 miljoen voor beheerssubsidie, subsidie natuurlijke handicaps, landschapssubsidie, inrichtingssubsidie en overgangsbeheerssubsidie als bedoeld in de artikelen 2, onderdelen a tot en met d, en artikel 77, betreffende de beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 22, 24 tot en met 28 en 31 tot en met 46 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer voor terreinen gelegen buiten het Groene Hart en Waterland;

 • e. f 0,1 miljoen voor beheerssubsidies als bedoeld in de artikelen 2, onderdelen a en d, en artikel 77, betreffende de beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 29 en 30 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer voor terreinen gelegen buiten het Groene Hart en Waterland.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor subsidies waarvoor in artikel 1 van dit besluit een subsidieplafond is vastgesteld, kan een aanvraag worden ingediend tot 1 november 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 februari 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina