Vaststelling subsidieplafond 2001 Subsidieregeling natuurbeheer 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 14-10-2001 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafond 2001 Subsidieregeling natuurbeheer 2000

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2001 worden de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

  • a. f 60 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel a en f, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de beheers- en landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 56;

  • b. f 10 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel e, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de recreatiepakketten opgenomen in bijlagen 58 en 59;

  • c. f 10 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 51, eerste en derde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de basis- en pluspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 56;

  • d. f 0,5 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdelen b en c, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, voorzover het subsidieaanvragers betreft die tevens een subsidie hebben aangevraagd als bedoeld in artikel 9 van de Regeling beëindiging veehouderijtakken en voor verlening van die subsidie ingevolge artikel 12, juncto artikel 12a, van die regeling afhankelijk zijn van een subsidieverlening op grond van de Subsidierege-ling natuurbeheer 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Voor verlening van subsidies, waarvoor in artikel 1, onderdeel a, en onderdeel b, van dit besluit een subsidieplafond is vastgesteld, komen alleen in aanmerking aanvragers aan wie op grond van de Regeling particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties of de Regeling functiebeloning bos en natuurterreinen een subsidie is verleend voor de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000.

  • 2 Voor subsidies waarvoor in artikel 1 van dit besluit een subsidieplafond is vastgesteld, kan een aanvraag worden ingediend tot 1 november 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Subsidies als bedoeld in artikel 1 van dit besluit die zijn aangevraagd voor 1 mei 2001 kunnen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 verleend worden.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 7 februari 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina