Wijziging subsidieplafond 2000 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 11-02-2001 t/m 23-01-2004

Wijziging subsidieplafond 2000 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond, vastgesteld in artikel 1, onderdeel a, van het besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15192, houdende wijziging van het subsidieplafond 2000 betreffende de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 2000, 249), wordt verhoogd tot f 76,4 miljoen voor subsidies als bedoeld in de artikelen 2, onderdelen a, b, en d, en 77, voorzover het betreft de beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 28, en 31 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond, vastgesteld in artikel 1, onderdeel b, van het besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15192, houdende wijziging van het subsidieplafond 2000 betreffende de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 2000, 249), wordt verhoogd tot f 12,2 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, ten behoeve van de landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 32 tot en met 46.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 7 februari 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina