Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering

[Regeling vervallen per 01-10-2013.]
Geraadpleegd op 24-05-2022.
Geldend van 01-07-2013 t/m 30-09-2013

Besluit van 6 februari 2001, houdende regels omtrent het verstrekken van subsidies aan bewindvoerders in verband met de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 14 november 2000, nr. 5063010/00/6;

Gelet op de artikelen 48 c en d van de Wet Justitie-subsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 8 december 2000, nr. W03.00.0524/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 31 januari 2001, nr 5074887/01/06;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

 • 1 Het bestuur van de raad verstrekt namens Onze Minister subsidie.

 • 2 Onze Minister kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen. Het bestuur van de raad kan beleidsregels vaststellen omtrent de verdeling en de uitvoering daarvan.

 • 3 De door Onze Minister verstrekte jaarlijkse subsidie aan het bestuur van de raad bestaat uit het jaarlijkse totaal van de door het bestuur van de raad te verstrekken bewindvoerders- en ondersteuningssubsidies en de vergoeding aan het bestuur van de raad voor de uitvoering van de wet.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

 • 1 Het bestuur van de raad verleent subsidie aan bewindvoerders die voldoen aan door het bestuur van de raad vast te stellen beleidsregels met betrekking tot deskundigheid, onafhankelijkheid, continuiteit, en inrichting en omvang van de organisatie.

 • 2 Het bestuur van de raad stelt aan de rechtbanken ten minste eenmaal per jaar een actuele opgave ter beschikking van personen die naar zijn oordeel geschikt zijn om voor de bewindvoering in aanmerking te komen.

 • 3 Het bestuur van de raad verstrekt de subsidie aan de bewindvoerder of aan de werkgever bij wie de bewindvoerder zijn werkzaamheden in dienstbetrekking vervult.

Hoofdstuk II. Bewindvoerderssubsidie en bevoorschotting

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

 • 1 De bewindvoerderssubsidie wordt verstrekt naar de stand van de zaak ten tijde van de benoeming tot bewindvoerder en bedraagt per afgewikkelde zaak, inclusief de door de bewindvoerder verschuldigde BTW, en onverminderd de aanspraak op een salaris uit hoofde van het Besluit salaris bewindvoerder:

  • a. Indien de schulden niet in belangrijke mate voortvloeien uit beroeps- of bedrijfsmatige werkzaamheden: € 811 [Red: per 1 juli 2013: € 1.033] .

  • b. Indien de schulden in belangrijke mate voortvloeien uit beroeps- of bedrijfsmatige werkzaamheden: € 1 797 [Red: per 1 juli 2013: € 2.290] .

 • 2 Indien de in het eerste lid bedoelde subsidie onevenredig hoog zou zijn in verhouding tot de verrichte werkzaamheden, en indien de voorlopige toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen wordt uitgesproken, kan het bestuur van de raad een lager bedrag vaststellen dan de bedragen, bedoeld in het eerste lid, maar niet lager dan € 356 [Red: per 1 juli 2013: € 454] per afgewikkelde zaak inclusief de door de bewindvoerder verschuldigde BTW.

 • 3 Indien sprake is van een gemeenschap van goederen ten aanzien waarvan voor meer dan een persoon de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, wordt de in het eerste lid bedoelde subsidie verhoogd met de volgende toeslag, inclusief de door de bewindvoerder verschuldigde BTW:

  • a. Indien de schulden niet in belangrijke mate voortvloeien uit beroeps- of bedrijfsmatige werkzaamheden: € 162 [Red: per 1 juli 2013: € 207] .

  • b. Indien de schulden in belangrijke mate voortvloeien uit beroeps- of bedrijfsmatige werkzaamheden: € 359 [Red: per 1 juli 2013: € 456] .

 • 4 De subsidie, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, wordt jaarlijks door Onze Minister aangepast overeenkomstig het voor dat jaar vastgestelde percentage voor de bijdrage in de kosten van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling aan niet VWS-gebonden gepremieerde en gesubsidieerde sectoren. Het basisbedrag wordt afgerond op hele euro's.

 • 5 De aanpassing, bedoeld in het vierde lid, vindt plaats met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop deze is vastgesteld, tenzij Onze Minister een andere datum van inwerkingtreding vaststelt.

 • 6 De subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt verhoogd met een toeslag van € 187, inclusief de door de bewindvoerder verschuldigde BTW, voor porto- en overige kosten die voortvloeien uit de taak van de bewindvoerder om belanghebbenden op de hoogte te houden van het verloop van een schuldsaneringsprocedure. Deze toeslag bedraagt € 216 indien de toeslag, bedoeld in het derde lid, wordt toegekend.

 • 7 De door de bewindvoerder in het kader van een zaak gemaakte noodzakelijke reiskosten, die niet uit de boedel kunnen worden voldaan, worden op aanvraag, en binnen door het bestuur van de raad te stellen nadere regels, door het bestuur van de raad vergoed.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

 • 1 Het bestuur van de raad verleent een voorschot voor de krachtens dit besluit te verstrekken subsidie.

 • 2 Het bestuur van de raad stelt nadere regels vast omtrent de fasering van de voorschotverlening bedoeld in het eerste lid.

Hoofdstuk III. Ondersteuningssubsidie

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

 • 1 De ondersteuningssubsidie kan bestaan uit de centrale financiering van activiteiten waarvan de bewindvoerder gebruik kan maken.

 • 2 Het bestuur van de raad kan aan de bewindvoerder of zijn werkgever of werkgeversorganisatie een ondersteuningssubsidie verstrekken.

Hoofdstuk IV. Verplichtingen bewindvoerder

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

 • 1 De bewindvoerder is verplicht zich voldoende in te spannen een akkoord na te streven, een zaak zorgvuldig te behandelen, een goed beleid en beheer te voeren en, onverminderd zijn wettelijke verplichtingen uit hoofde van zijn taakvervulling als bewindvoerder, alle verplichtingen die het bestuur van de raad op grond van dit besluit aan de subsidie verbindt, na te leven.

 • 2 De bewindvoerder dient te vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid bij de uitoefening van zijn werkzaamheden in gevaar zouden kunnen komen.

 • 3 De bewindvoerder die tekortschiet in zijn wettelijke verplichtingen, waaronder die op grond van het eerste of het tweede lid, kan door het bestuur van de raad een aanspraak op subsidie geheel of gedeeltelijk worden ontzegd. Het bestuur van de raad hoort bij toepassing van de artikelen 4:46, 4:48 of 4:49 van de Algemene wet bestuursrechtde betrokken rechter-commissaris.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

 • 1 Overdracht van een zaak heeft geen invloed op de hoogte van de subsidie.

 • 2 De subsidie wordt betaald aan de bewindvoerder die de zaak afwikkelt, met inachtneming van een verrekening met het voorschot van artikel 5.

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-10-2013]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 december 2000.

 • 2 Het bestuur van de raad kan een compensatieregeling treffen voor bewindvoerders die zijn benoemd onder het tijdelijk subsidiebesluit bewindvoerder schuldsanering in tenminste vijfentwintig zaken.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 februari 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de twintigste februari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven