Erkenningsregeling productie en opslag dierlijke eiwitten 2001

[Regeling vervallen per 18-10-2004.]
Geldend van 06-02-2001 t/m 17-10-2004

Erkenningsregeling productie en opslag dierlijke eiwitten 2001

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 1, eerste, tweede en derde lid, van Beschikking 2001/9/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 december 2000 betreffende controlemaatregelen voor de tenuitvoerlegging van Beschikking 2000/766/EG van de Raad betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën en het vervoederen van dierlijke eiwitten (PbEG L 2);

Gelet op artikel 19 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-10-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

beschikking 2001/9/EG:

beschikking 2001/9/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 december 2000 betreffende controlemaatregelen voor de tenuitvoerlegging van Beschikking 2000/766/EG van de Raad betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën en het vervoederen van dierlijke eiwitten (PbEG L 2);

de Minister:

de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Vervallen per 18-10-2004]

Erkenning van een in onderdeel 6 van bijlage I, een in onderdeel 3 van bijlage II en een in onderdeel 2 van bijlage III van beschikking 2001/9/EG bedoelde inrichting, die diervoeders vervaardigt, vindt op aanvraag plaats door de Minister indien:

 • a. in de inrichting geen diervoeders voor herkauwers worden vervaardigd, dan wel wordt voldaan aan het vereiste van gescheiden productielijnen als bedoeld in artikel 2 van de Regeling verbod diermelen in diervoeders, en

 • b. op de inrichting een register wordt bijgehouden waarin wordt aangetekend de aard, hoeveelheid en herkomst van de grondstoffen en de geproduceerde materialen, alsmede de datum van aan- en afvoer daarvan, en

 • c. op de inrichting een dagelijkse administratie wordt bijgehouden van de vereiste handelsdocumenten en gezondheidscertificaten en van het productieproces.

Artikel 3

[Vervallen per 18-10-2004]

Erkenning van een in onderdeel 5 van bijlage I van beschikking 2001/9/EG bedoelde speciale opslaginrichting vindt op aanvraag plaats door de Minister indien:

 • a. in de inrichting geen diervoeders voor herkauwers worden opgeslagen, en

 • b. op de inrichting een register wordt bijgehouden waarin wordt aangetekend de aard, hoeveelheid en herkomst van de materialen, alsmede de datum van aan- en afvoer daarvan, en

 • c. op de inrichting een dagelijkse administratie wordt bijgehouden van de vereiste handelsdocumenten en gezondheidscertificaten.

Artikel 4

[Vervallen per 18-10-2004]

De administraties en registers als bedoeld in de artikelen 2 en 3 worden bewaard gedurende zeven jaren.

Artikel 5

[Vervallen per 18-10-2004]

 • 1 De Minister kan de erkenning met onmiddellijke ingang schorsen voor een bepaalde termijn indien naar het oordeel van de Minister niet wordt voldaan aan de eisen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, en veterinaire belangen de schorsing rechtvaardigen.

 • 2 De Minister kan de erkenning intrekken, indien

  • a. naar het oordeel van de Minister blijkt dat de inrichting niet voldoet aan de eisen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, terwijl de exploitant van de inrichting in de gelegenheid is gesteld binnen een bepaalde termijn alsnog aan de eisen te voldoen en deze termijn inmiddels is verstreken, dan wel

  • b. indien na afloop van de schorsing, bedoeld in het eerste lid, naar het oordeel van de Minister blijkt dat de inrichting nog steeds niet voldoet aan de eisen, bedoeld in de artikelen 2 en 3.

Artikel 6

[Vervallen per 18-10-2004]

 • 1 De op grond van de Tijdelijke erkenningsregeling productie en opslag dierlijke eiwitten 2001 verleende tijdelijke erkenningen vervallen indien op grond van deze regeling door de Minister een besluit is genomen op de aanvraag, bedoeld in de artikelen 2 en 3.

 • 2 De Tijdelijke erkenningsregeling productie en opslag dierlijke eiwitten 2001 vervalt op 1 juni 2001.

Artikel 7

[Vervallen per 18-10-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Erkenningsregeling productie en opslag dierlijke eiwitten 2001.

Artikel 8

[Vervallen per 18-10-2004]

Deze regeling treedt inwerking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina