Wijzigingsbesluit tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geldend van 21-02-2001 t/m heden

Besluit van 2 februari 2001, houdende wijziging van het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 4 december 2000, nr. AB/PSW/2000/48965, directie Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs; artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra; de artikelen 38a en 153, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; de artikelen 4.1.2, tweede lid, en 4.3.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 13 december 2000, nr. W05.00.0566/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 25 januari 2001, nr. AB/PSW/2001/1046, directie Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel.]

Artikel II. Overgangsbepaling

De voorschriften zoals die in het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel luidden op de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijven van toepassing op de tijdvakken waarover zij gelding hadden.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

‘s-Gravenhage,, 2 februari 2001

Beatrix

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Uitgegeven de twintigste februari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina