Besluit toegestane marktactiviteiten Rijkswaterstaat in bijzondere gevallen

Geldend van 10-02-2001 t/m heden

Besluit toegestane marktactiviteiten Rijkswaterstaat in bijzondere gevallen

De Minister van Verkeer en Waterstaat, handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad,

Gelet op aanwijzing 24 van de Aanwijzingen van de Minister-President inzake het verrichten van marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst van 8 mei 1998 (Stcrt. 1998, 95),

Besluit:

Artikel 1

De navolgende producten of diensten mogen door het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat aangeboden worden aan organisaties en personen buiten de rechtspersoon Staat:

 • a. het opslaan van baggerspecie;

 • b. het (doen) exploiteren van veerverbindingen over rijkswateren;

 • c. het verrichten van advies- of ingenieursdiensten

  • 1. voor provincies, gemeenten of waterschappen voor aanleg, beheer of onderhoud van infrastructuur, watersystemen of waterkeringen die één geheel vormen dan wel nauw samenhangen met die waarvoor het Rijk verantwoordelijk is, en waarvoor het uit dien hoofde doelmatig is deze diensten voor hen te verrichten of

  • 2. benodigd voor de verdere ontwikkeling en de instandhouding van de opdrachtgeversdeskundigheid van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat of

  • 3. waarvoor op zich niet unieke deskundigheid alleen binnen het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat organisatorisch gebundeld voorhanden is of

  • 4. voor de N.V. Westerscheldetunnel voor aanleg en voorbereiding van onderhoud van de Westerscheldetunnel c.a.;

 • d. het leveren van deskundigheid aan Nederlandse bedrijven die opdrachten (willen gaan) uitvoeren in het buitenland, voorzover deze niet elders in Nederland beschikbaar is;

 • e. het ter beschikking stellen aan provincies, gemeenten en waterschappen van nationale gegevens(-bestanden) voor beheer of onderhoud van infrastructuuur of verkeersbeheersing daarop;

 • f. het leveren van onderzoekscapaciteit aan derden wanneer deze niet of niet in voldoende mate elders beschikbaar is of indien het leveren van de capaciteit wenselijk is voor het verder ontwikkelen of instandhouden van de eigen expertise.

Artikel 2

 • 1 De tarieven voor de producten en diensten vermeld in artikel 1 onder c1 tot en met c3, onder d en onder f worden bepaald volgens de binnen het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat voorgeschreven methodieken die als factoren kennen de redelijkerwijs toe te rekenen kosten en opslagen voor de vennootschaps- en omzetbelasting en voor een op de betreffende markt gangbare winstmarge.

 • 2 De tarieven die voor de overige producten en diensten, vermeld in artikel 1, gelden, zijn dan wel worden per geval apart vastgesteld.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

De tarieven, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zullen eerst vanaf 1 april 2001 gehanteerd worden.

Artikel 4

Dit besluit kan aangehaald worden als Besluit toegestane marktactiviteiten Rijkswaterstaat in bijzondere gevallen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina