Regeling getuigschrift bekwaamheidsonderzoek Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 07-04-2001 t/m 31-07-2006

Regeling getuigschrift bekwaamheidsonderzoek Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij;

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs;

Besluit

Artikel 1. Vaststelling model getuigschrift

[Vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Voor het getuigschrift, bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs, geldt als model het getuigschrift dat de desbetreffende examencommissie op grond van artikel 7.11, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs uitreikt, met inachtneming van de hiernavolgende leden.

  • 2 Op het getuigschrift wordt aangegeven dat het een getuigschrift betreft van het met goed gevolg deelnemen aan het bekwaamheidsonderzoek als bedoeld in de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs.

  • 3 Op het getuigschrift wordt aangegeven welke onderdelen het bekwaamheidsonderzoek omvatte.

  • 4 Op het getuigschrift wordt aangegeven met welk afsluitend examen van de desbetreffende lerarenopleiding het bekwaamheidsonderzoek wordt gelijkgesteld.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling getuigschrift bekwaamheidsonderzoek Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Drs. L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina