Regeling vacatiegelden examens 2000

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 28-06-2001 t/m 22-01-2014

Regeling vacatiegelden examens 2000

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205);

Besluit

Artikel 1. Vaststelling vacatiegeld

[Vervallen per 23-01-2014]

  • a. Het vacatiegeld voor de commissies: Staatsexamen VWO/HAVO/MAVO,

  • b. Examens Nederlands als Tweede Taal, wordt vastgesteld op f 185,- per zittingsdag van de desbetreffende examencommissie.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Artikel 4. Intrekking oude regeling

[Vervallen per 23-01-2014]

De Regeling vacatiegelden examens wordt ingetrokken.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vacatiegelden examens 2000.

De

Minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina