Besluit Landelijke Commissie Psychosociale Nazorg bij Rampen

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 05-02-2009

Besluit Landelijke Commissie Psychosociale Nazorg bij Rampen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-02-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. de commissie:

de commissie, genoemd in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2009]

 • 1 Er is een Landelijke Commissie Psychosociale Nazorg bij Rampen.

 • 2 De commissie heeft tot taak aanbevelingen te doen over en een omschrijving te geven van de structuur en taken van een kenniscentrum ten behoeve van de psychosociale nazorg bij rampen. De commissie ontwikkelt hiertoe de volgende activiteiten:

  • a. het integreren van de kennis, inzicht en informatie van de geraadpleegde organisaties en personen en het analyseren en verwerken van relevante literatuur en documenten tot een rapport, zoals genoemd in artikel 4, vijfde lid;

  • b. het samenstellen van een lijst van organisaties en personen die geraadpleegd worden over hun visie betreffende de functie, taken en structuur van een toekomstig kenniscentrum psychosociale nazorg bij rampen;

  • c. aangeven op welke wijze een kenniscentrum op korte termijn kan worden opgezet;

  • d. het begeleiden van de eerste fase van de implementatie van het landelijk kenniscentrum voor psychosociale nazorg bij rampen.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2009]

 • 1 Tot lid van de commissie worden benoemd:

  • a. mevr. drs. J. Lanphen, arts, tevens voorzitter;

  • b. mevr. drs. P.G.H. Aarts, tevens secretaris;

  • c. dhr. prof. dr. B.P.R. Gersons;

  • d. dhr. prof.dr. R.J. Kleber;

  • e. mw. I. Klijn, psychiater;

  • f. dhr. M. de Ruiter;

  • g. dhr. Unck, psychiater;

  • h. mevr. A. van der Wurff.

 • 2 Tot waarnemers in de commissie worden benoemd:

  • a. mw. dr. R.R.R. Huijsman-Rubingh, arts, namens het ministerie van VWS;

  • b. dhr. J. Lucieer, psychiater, namens de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Artikel 4

[Vervallen per 06-02-2009]

 • 1 De commissie stelt binnen twee weken na installatie haar eigen werkwijze vast in de vorm van een plan van aanpak.

 • 2 Het secretariaat van de commissie zal worden gevoerd door de organisatie Aarts Psychotrauma (onderzoek, advies en training).

 • 3 De commissie schakelt waar nodig deskundigen in en kan zich doen bijstaan door andere personen en (onderzoeks-) organisaties voor zover dat voor de vervulling van haar taak noodzakelijk is. De commissie raadpleegt in ieder geval organisaties en personen die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij een ramp.

 • 4 De commissie is bevoegd om zich voor het verkrijgen van informatie te wenden tot overheidsdiensten en instellingen en groeperingen buiten de overheid.

 • 5 De commissie brengt uiterlijk mei 2001 een rapport uit van haar bevindingen bestaande uit twee delen. Het ene deel bevat een gefaseerde voor implementatie geschikte, uitgewerkte opzet voor een landelijk kenniscentrum voor psychosociale nazorg bij rampen. Het andere deel bevat een set concrete aanbevelingen over de wijze waarop een landelijk kenniscentrum voor psychosociale nazorg opgezet kan worden.

Artikel 5

[Vervallen per 06-02-2009]

Het beheer van de bescheiden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie naar het archief van dit ministerie overgebracht.

Artikel 6

[Vervallen per 06-02-2009]

 • 1 Aan de leden van de commissie wordt een vacatiegeld toegekend van € 102,10 per vergadering.

 • 2 De leden van de commissie hebben recht op vergoeding van de reiskosten die gemaakt worden voor het bijwonen van vergaderingen, overeenkomstig het Reisbesluit Binnenland.

Artikel 7

[Vervallen per 06-02-2009]

 • 1 Dit Besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit Besluit vervalt 8 maanden nadat de commissie haar rapport heeft uitgebracht.

Artikel 8

[Vervallen per 06-02-2009]

Dit Besluit wordt aangehaald als: Besluit Landelijke Commissie Psychosociale Nazorg bij Rampen.

Deze regeling zal (met toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina