Besluit gemandateerd beheerder KLPD

[Regeling vervallen per 16-03-2008.]
Geldend van 03-02-2001 t/m 15-03-2008

Besluit gemandateerd beheerder KLPD

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 38, derde lid, van de Politiewet 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 De directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid is, met uitzondering van hetgeen is opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, bevoegd tot het nemen van besluiten, het vaststellen en ondertekenen van stukken en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn hoedanigheid van beheerder van het Korps landelijke politiediensten, met betrekking tot:

  • a. het beheer van het Korps landelijke politiediensten, bedoeld in artikel 38, derde lid, van de Politiewet 1993;

  • b. de taken en bevoegdheden ten aanzien van de persoonsregistraties en politieregisters die bij het Korps landelijke politiediensten worden gehouden.

 • 2 Ten aanzien van de regels die op basis van de Politiewet 1993 bij of krachtens algemene maatregelen van bestuur zijn gesteld en die op het Korps landelijke politiediensten van toepassing respectievelijk van overeenkomstige toepassing zijn, zijn het mandaat en de volmacht slechts van toepassing voorzover de bevoegdheden toekomen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als bevoegd gezag over of beheerder van het Korps landelijke politiediensten.

 • 3 De directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid kan ondermandaat verlenen aan de korpschef van het Korps landelijke politiediensten. Hij kan daarbij bepalen dat de korpschef ondermandaat kan verlenen aan rechtstreeks onder de korpschef ressorterende functionarissen.

Artikel 2

[Vervallen per 16-03-2008]

 • 1 Bij afwezigheid van de directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid worden de bevoegdheden, genoemd in artikel 1, uitgeoefend door de secretaris-generaal.

 • 2 Bij gelijktijdige afwezigheid van de directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid en de secretaris-generaal zijn de binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geldende regels voor vervanging van de secretaris-generaal van toepassing.

Artikel 3

[Vervallen per 16-03-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 16-03-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gemandateerd beheerder KLPD.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan:

- de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

- de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid;

- de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

- de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

- de directeuren-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

- de ondernemingsraad van het Korps landelijke politiediensten;

- de ondernemingsraad van het directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid;

- het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

- de hoofden van de directies, diensten, inspecties en rechtstreeks onder de secretaris-generaal ressorterende bureaus van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

- de directeur van het Kabinet der Koningin;

- de Inspectie der Rijksfinanciën;

- de president van de Algemene Rekenkamer;

- de afdeling Publicaties Overheidsorganisatie van de Centrale Archief Selectiedienst;

- de beveiligingsambtenaar.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Bijlage inhoudende een lijst van bevoegdheden die niet zijn gemandateerd als bedoeld in artikel 1, eerste lid

[Vervallen per 16-03-2008]

Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt mandaat als bedoeld in artikel 1, eerste lid, niet verleend voor de volgende bevoegdheden:

 • - artikel 38b, tweede lid: Bepalen welke gegevens in welke registers worden geregistreerd

 • - artikel 38b, derde lid: Geven van regels over de wijze waarop gegevens worden geregistreerd, verwijderd dan wel verstrekt en op welke wijze bestandsvergelijking met die gegevens plaatsvindt

 • - artikel 38b, vierde lid: Geven van regels over de schrijfwijze, classificatie of codering van gegevens en de samenstelling van gegevens in de vorm van berichten

 • - artikel 39, vierde lid: Delegeren van bepaalde bevoegdheden met betrekking tot het beheer van het KLPD, onderscheidenlijk bepaalde politiediensten aan de Raad voor het KLPD

 • - artikel 40, derde lid: Voordragen voor benoeming en ontslag bij KB van de voorzitter en overige leden van de Raad

 • - artikel 41, eerste lid: Verlenen van instemming met de organisatie, de begroting, de jaarrekening, de formatie, het beleidsplan en het jaarverslag voor het KLPD

 • - artikel 42, eerste lid: Voordragen voor benoemen, schorsen en ontslaan bij KB van de korpschef

 • - artikel 42, tweede lid: Voordragen voor benoemen, schorsen en ontslaan bij KB van de leiding

 • - artikel 42, derde lid: Benoemen, bevorderen, schorsen en ontslaan van ambtenaren van het KLPD als bedoeld in artikel 52

Terug naar begin van de pagina